sep
20
2016

Ontdek het Europese speelveld

Internationaal

Blog

Wie zijn de belangrijkste spelers in Europa op het vlak van levenslang en levensbreed leren? En op welke programma’s kan je als sociaal-culturele organisatie een beroep doen? We maken je wegwijs in het internationale kluwen.

EPOS

EposEpos organiseert als Vlaams agentschap Europese en internationale programma’s en acties voor onderwijs, vorming, opleiding en levenslang leren, zoals bijvoorbeeld het ‘Erasmus+’-programma. Epos stimuleert en ondersteunt de samenwerking, de internationalisering en de mobiliteit in onderwijs en vorming. Epos wil zich in Vlaanderen profileren als een netwerkorganisatie waarin stakeholders een positieve en actieve rol spelen binnen het beleid en de Europese subsidieprogramma’s. Daarom zorgt het agentschap jaarlijks voor grootschalige bijeenkomsten waar organisaties en experts op het vlak van formeel, niet-formeel en informeel leren aan uitwisseling kunnen doen.

Socius organiseert in samenwerking met Epos informatieve sessies over de internationale ‘Erasmus+’-projecten waarop je als sociaal-culturele organisatie kan intekenen. Daarnaast is Socius lid van de algemene vergadering van Epos en neemt het steunpunt deel aan de verschillende activiteiten die Epos organiseert.

Meer weten? Surf naar www.epos-vlaanderen.be.

Erasmus+

PrintHet ‘Erasmus+’-programma bestaat uit drie kernacties. Sociaal-culturele organisaties kunnen deelnemen aan kernactie 1 en kernactie 2. Het programma sluit aan bij de educatieve functie van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Kernactie 1(KA1)

KA1 ondersteunt de individuele leermobiliteit van medewerkers en vrijwilligers van een sociaal-culturele organisatie. Het programma wil via Europese mobiliteit de professionele deskundigheid van medewerkers en organisaties verhogen. Daarnaast wil het organisaties versterken in hun internationale samenwerking en de Europese dimensie van volwasseneneducatie bevorderen.
KA1 stimuleert de deelname aan educatieve initiatieven in Europa: cursussen, opleidingen, stages, conferenties, enz. De duur van een buitenlands verblijf is minimum 2 dagen en maximum 60 dagen en kan gespreid worden over 12 tot 24 maanden. Als organisatie kan je rekenen op een vergoeding voor monitoring, verplaatsing, verblijf en cursusgeld.

Meer weten? Surf naar www.epos-vlaanderen.be/nl/KA1.

Kernactie 2 (KA2)

KA2 ondersteunt organisaties die via een strategisch internationaal partnerschap het educatief systeem willen wijzigen of versterken. De partners moeten aanwijsbaar versterkt worden door deze samenwerking en ook het effect op het educatieve systeem moet aangetoond worden.
Twee soorten projecten komen in aanmerking: enerzijds projecten die de ontwikkeling en toepassing van innovatie stimuleren en anderzijds projecten die inzetten op de uitwisseling van praktijken. De duur van een strategisch partnerschap ligt tussen de 12 en 36 maanden. Je kan rekenen op een vergoeding van maximum 12.500 euro per maand voor alle partners binnen het samenwerkingsverband.

Meer weten? Surf naar www.epos-vlaanderen.be/nl/KA2.

Epale

Epale_logoEPALE is een Europees elektronisch platform waar iedere professional uit de volwasseneneducatie – docent, onderzoeker, academicus, beleidsmaker of vormingswerker – zijn of haar professionele knowhow kan uitwisselen met collega’s uit heel Europa. Via nieuwsberichten, blogs, educatieve tools, evenementen en een professioneel opleidingsaanbod blijf je op de hoogte van de nieuwste inzichten over volwasseneneducatie. Je kan informatie over je organisatie delen en partners zoeken voor internationale samenwerking.

Meer weten? Surf naar www.ec.europa.eu/epale/nl/home-page.

EAEA

EAEA_logoDe volwasseneneducatie heeft een ruggensteuntje nodig om op de Europese politieke agenda te blijven staan. Daarom zijn informatie, belangenbehartiging en lobbywerk op Europees niveau belangrijk.
De European Association for the Education of Adults (EAEA) voert al jaren campagne voor het belang van niet-formeel en informeel leren in de volwasseneneducatie. EAEA betrekt zich op elk debat over nieuwe regelgeving en subsidiëring in Europa. Dit Europees netwerk werkt ook samen met instanties en actoren binnen de Europese Unie. EAEA zorgt voor de nodige informatie over het beleid in Europa en biedt de mogelijkheid om te netwerken met 137 lidorganisaties uit 46 landen.

Socius is actief lid van EAEA. We nemen deel aan internationale workshops, de jaarlijkse algemene vergadering en ontsluiten Europees nieuws via onze site.

Meer weten? Surf naar www.eaea.org.

Lifelong Learning Platform

Lifelonglearningplatform_logoHet Lifelong Learning Platform promoot een integrale visie op ‘levenslang leren’. Hun aanpak bestrijkt zowel formele educatie, als niet-formeel en informeel leren. Door actoren samen te brengen, profileert dit internationaal platform zich als de belangenbehartiger van het levenslang leren.
Het Lifelong Learning Platform richt zich op het bevorderen van rechtvaardigheidsprincipes, sociale cohesie en actief burgerschap binnen de diverse onderwijs- en opleidingssystemen in Europa. Het platform bekijkt educatie en training als een manier om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en volwaardige maatschappelijke participatie van burgers.
Voor sociaal-culturele organisaties is het Lifelong Learning Platform een goede referentie voor het Europese beleid over levenslang leren. De organisatie vertegenwoordigt ondertussen 39 internationale netwerken voor educatie en opleiding. EAEA is er één van.

Meer weten? Surf naar www.eucis-lll.eu.

Creatief Europa

Creatief Europa is een programma van het Europese cultuurbeleid. Het sluit aan bij de culturele functie van het sociaal-cultureel werk, maar dan in de strikte betekenis van het begrip ‘cultuur’, namelijk artistiek-culturele initiatieven. Het programma wil de competenties en expertise van de culturele en creatieve sectoren versterken. Daarnaast wil het de mobiliteit van culturele actoren stimuleren en dit met de focus op publieksontwikkeling en de brede publiekstoegankelijkheid.
Culturele en creatieve organisaties die gezamenlijk artistieke, creatieve en audiovisuele middelen opzetten en uitvoeren, kunnen deelnemen aan het programma. De hoofdactiviteit moet gebaseerd zijn op culturele waarden en/of andere creatieve uitingen.
Als organisatie kan je rekenen op een cofinanciering door Creatief Europa van 40% tot 50% van de middelen die je nodig hebt.

Meer weten? Surf naar cjsm.be/cultuur/themas/internationaal-cultuurbeleid/subsidies/creatief-europa.

Europa voor de burger

‘Europa voor de burger’ wil de kloof tussen Europa en haar burgers verkleinen en bijdragen aan de kennis die burgers hebben over de Europese Unie, haar geschiedenis en haar diversiteit.
Europa voor de burger kent twee soorten projecten. Enerzijds zijn er de initiatieven die nauw verbonden zijn met de geschiedenis van Europa. Anderzijds is er een programmalijn gericht op Europese burgerparticipatie waarbij de huidige prioriteiten liggen op o.a. het debat over het Euroscepticisme, solidariteit in tijden van crisis en een meer inclusiever vorm van participatie.

Meer weten? Surf naar cjsm.be/cultuur/themas/internationaal-cultuurbeleid/subsidies/europa-voor-de-burger-vlaanderen-ecp.


Ronny Leenknegt

Ronny Leenknegt

Scroll to Top