Geopolitieke ontwikkelingen

In de eerste 25 jaar na het einde van de Koude Oorlog waren de machtsverhoudingen min of meer voorspelbaar en woedde de ‘globalisering’ volop. Vandaag lijken we in een andere fase te zijn aanbeland. Invloedssferen verschuiven. Nieuwe mogendheden komen op, de gevestigde machtscentra vechten om hun ‘plaats onder de zon’ te behouden. Geopolitieke spanningen wereldwijd lopen op. Sommige veranderingen op het wereldtoneel zijn hoopvol, anderen wekken eerder onrust.

We bespreken kort 9 verschuivingen die de wereld van nu en morgen mee bepalen. Voor de meeste sociaal-cultureel volwassenenorganisaties spelen die verschuivingen op de achtergrond, ook al beïnvloeden ze andere meer nabije ontwikkelingen (die verder in deze wegwijzer aan bod komen). Toch komen die ‘geopolitieke’ verschuivingen dicht bij de kern van de missie van sommige andere sociaal-cultureel volwassenenorganisaties.

Scroll to Top