Herkomstkloof

In de inleiding suggereerden we al dat persoonskenmerken die samengaan met een verhoogd risico op uitsluiting ook samen voorkomen en zo mogelijks een cumulatie van uitsluitingsmechanismen kunnen meebrengen.

In 2022 was 48,6% van de personen uit het Vlaams Gewest en geboren in België hooggeschoold. Bij personen geboren in een ander land van de Europese Unie (EU27) waren dat er minder (44,2%). Bij personen geboren buiten de EU was dat 33,3%. Omgekeerd lag het aandeel laaggeschoolden bij personen geboren buiten de EU (37,1%) duidelijk hoger dan bij personen geboren in België (11,6%) of in een ander EU-land (18,5%). De relatief lagere geschooldheid van personen geboren buiten de EU kan voor die groep laaggeschoolden samen met hun herkomst de kloof met andere burgers verdiepen.

Ook op de arbeidsmarkt is er sprake van een herkomstkloof. In 2022 was 72,5% van de personen geboren in België aan het werk, terwijl 1,9% werkloos en 25,5% niet-beroepsactief was. In 2007 was 67,3% aan het werk, 2,6% werkloos en 30,2% niet-beroepsactief. Bij personen geboren in een ander land van de Europese Unie (EU27) lag het aandeel werkenden in 2022 op 73,5%, tegenover 61,7% in 2007. Het aandeel werklozen daalde van 4,8% in 2007 naar 3,0% in 2022 en het aandeel niet-beroepsactieven van 33,5% naar 23,5%. Dat is erg verschillende van personen die buiten de Europese Unie zijn geboren. In 2022 werkte 60,5% onder hen, tegenover 50,6% in 2007. Het aandeel werklozen daalde van 9,0% in 2007 tot 5,7% in 2022 en het aandeel niet-beroepsactieve personen daalde van 40,5% naar 33,8%.

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de herkomstkloof op de arbeidsmarkt zichtbaar. De werkloosheidsgraad is daar bijna 13%, hoger dan in Vlaanderen. In Brussel is ook de werkzaamheidsgraad het hoogst voor personen die niet in een Europees land geboren zijn (niet EU-27) (21,71%).

Bron: Steunpunt Werk (https://www.steunpuntwerk.be/cijfers/arbeidsmarktpositie-ilo)

35,9% van de inwoners van het Vlaamse Gewest ervaren in de loop van 2022 discriminatie omwille van hun herkomst, huidskleur of geloof. Relatief meer personen die niet van de EU afkomstig zijn rapporteren zo’n ervaring. En binnen die groep rapporteren relatief meer personen van de tweede generatie zo’n ervaring.

Bron: https://www.barometersamenleven.be/

Unia telde tussen 2017 en 2022 6.775 meldingen van discriminatie in verschillende maatschappelijke domeinen op basis van “raciale” criteria in het Vlaamse Gewest en 2.336 meldingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meldingen discriminatie, “raciale” criterium
Vlaams Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bron: Unia
Scroll to Top