Gezondheid

In 2022 verklaart 92% van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden. Om de duurzame ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. 

Bron: indicators.be

De European Health Core Indicators laten een internationale vergelijking toe voor 2017. In België lag het percentage personen van 16 jaar en ouder dat de eigen gezondheid ‘goed’ of ‘zeer goed’ noemde boven het gemiddelde van de EU-landen.  

De gezondheidsenquête komt in 2018 uit bij 83% van de Vlamingen van 15 jaar en ouder die zijn/haar gezondheid zelf ‘goed’ of ‘zeer goed’ beoordeelt (subjectieve gezondheid). Dat percentage bleef in vergelijking met de voorgaande jaren vrij stabiel. 

Iets meer mannen dan vrouwen beoordeelden in 2018 hun gezondheid als ‘goed’ of ‘zeer goed’. Naarmate men ouder was, nam het percentage personen met een (zeer) goede gezondheid af. Meer dan de andere groepen noemden de hoger opgeleiden hun gezondheid (‘zeer’) ‘goed’. 

In 2018 gaf in het Vlaamse Gewest bijna 1 op de 4 personen van 15 jaar en ouder aan last te hebben van ernstige lichamelijke pijn. Het gaat om personen met matige, hevige en heel hevige lichamelijke pijn.  

Meer vrouwen dan mannen hadden in 2018 ernstige pijnklachten. De groep met ernstige pijnklachten nam toe met de leeftijd. Zo had ruim 1 op de 3 personen van 75 jaar en ouder ernstige pijnklachten. En meer dan de andere groepen hadden lager opgeleiden ernstige pijnklachten. 

In 2021 had 13% van de bevolking in het Vlaamse Gewest in de ziekteverzekering het statuut van een persoon met een chronische aandoening. Dat aandeel neemt jaarlijks in geringe mate toe. Dat hangt voor een deel samen met de veroudering van de bevolking. De percentages lagen vooral in West-Vlaanderen en in Limburg hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag het aandeel met het statuut chronische aandoening lager dan in het Vlaamse Gewest. De verschillen tussen de gewesten hangen samen met de verschillen in de leeftijdssamenstelling van de bevolking. 

In 2022 verklaarde 27% van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder, een langdurige ziekte of aandoening te hebben. Om de duurzame ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.  

Bron: indicators.be

In 2018 had 11% van de inwoners van het Vlaamse Gewest in het afgelopen jaar een ziekenhuisopname of hospitalisatie achter de rug. Het gaat om een opname in een ziekenhuis met minstens 1 overnachting. Het aandeel personen dat gehospitaliseerd werd, steeg tussen 2013 en 2018, maar die stijging is statistisch niet significant. 

Er is geen verschil tussen het percentage mannen en het percentage vrouwen dat gehospitaliseerd werd. Dat is onder meer te wijten aan het feit dat ziekenhuisopnames voor een bevalling niet in de analyse werden opgenomen. Het percentage hospitalisaties neemt toe met de leeftijd. Personen met een diploma hoger onderwijs worden minder gehospitaliseerd dan lager opgeleiden. Het percentage personen dat gehospitaliseerd werd in 2018 ligt in het Vlaamse Gewest hoger dan in de andere gewesten. Vooral met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is het verschil groot: daar ligt het percentage dat gehospitaliseerd werd op 8%. 

Scroll to Top