Decreet, memorie van toelichting en uitvoeringsbesluit

1. Decreet

Een decreet is een Vlaamse wet. In decreten worden de algemene regels voor de samenleving en de werking van de overheid vastgelegd. Zowel de regering als de Vlaamse volksvertegenwoordigers kunnen een nieuw decreet voorstellen. Het parlement als wetgevende macht heeft het laatste woord over alle wetten.

Het nieuwe decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk kwam er op initiatief van de Vlaamse Regering dat een ontwerp van decreet indiende in het Vlaams Parlement.

Na de goedkeuring in het Vlaams Parlement op 28 juni 2017, bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet op 7 juli 2017. Het decreet werd op 2 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en ging in voege op 1 januari 2018.

Je kan het “Decreet houdende de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk” hier downloaden.

2. Memorie van toelichting

Het opstellen van een memorie van toelichting bij een ontwerp van decreet is een wettelijke verplichting. In essentie bevat een memorie van toelichting een verantwoording van de voorgestelde regeling op drie vlakken:

  • zij kan een pleidooi bevatten voor de politieke en beleidsmatige opportuniteit van het ontwerp van decreet. Ze kan daarbij anticiperen op mogelijke kritiek of aangeven waarom alternatieve oplossingen minder gewenst zijn.
  • zij bevat een uitleg en verduidelijking van de voorgestelde normen en aanwijzingen ten behoeve van de uitvoeringspraktijk. Vaak zijn normen zeer complex, moeten verschillende bepalingen gecombineerd worden, of kunnen ze slechts begrepen worden indien de lezer een grote voorkennis heeft en over specifieke informatie beschikt die grotendeels buiten de regeling zelf te vinden valt. Een memorie van toelichting die de samenhang tussen de bepalingen verduidelijkt, of die de draagwijdte ervan met enkele voorbeelden illustreert, kan dan ook erg nuttig zijn.
  • zij bevat een juridische motivering voor de bevoegdheid van de decreetgever en de overeenstemming van het ontwerp van decreet met hogere rechtsnormen, indien er daartoe speciaal aanleiding bestaat.

De memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk werd op 17 maart 2017 ingediend in het parlement. Het is een lijvig stuk van 91 bladzijden.

Je kan de memorie van toelichting hier downloaden.

 3. Uitvoeringsbesluit

De Vlaamse Regering specificeert een aantal regels in een uitvoeringsbesluit. De officiële naam voor een uitvoeringsbesluit is “Besluit van de Vlaamse Regering”. De Vlaamse Regering kan voorwaarden nader omschrijven, criteria invullen, procedures verder verfijnen, regels vastleggen voor toezicht en evaluatie en modaliteiten vastleggen voor het toekennen en uitbetalen van subsidies en voor de advisering van aanvraagdossiers.

Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 27 oktober 2017.

Je kan het uitvoeringsbesluit hier downloaden.

Meer lezen

Op 10 november 2017 en 18 december 2017 organiseerden Socius en het Departement CJM een infosessie over het nieuwe decreet. De presentatie van het Departement CJM kan je hier bekijken en/of downloaden.

Socius maakte een PowerPointPresentatie die je doorheen het nieuwe decreet loodst. De presentatie kan je hier bekijken en/of downloaden.

We maakten ook drie schematische voorstellingen die je helpen om het verhaal achter het decreet duidelijk te maken: het civiel perspectief, de decretale kijk op sociaal-culturele organisaties en de inhoudelijke beoordelingselementen in hun samenhang. Je kan deze schema’s hier als powerpoint downloaden zodat je er binnen je organisatie mee aan de slag kan. Let wel: Socius staat enkel inhoudelijk borg voor de schema’s zoals je ze hier als PDF kan terugvinden.

Scroll naar top