Totstandkoming van het decreet

Regeerakkoord en beleidsbrief

In haar regeerakkoord 2014-2019 gaf de Vlaamse Regering aan “verder ondersteuning te willen geven aan de sociaal-culturele sector zodat die zijn voortrekkersrol kan blijven spelen, ook al wijzigt de wijze waarop Vlamingen zich vandaag maatschappelijk engageren”.

Dit engagement vertaalde zich in de ambitie om “een toekomstgericht kader te ontwikkelen voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en initiatieven in het kader van het participatiedecreet. Een kader dat uitdrukkelijk rekening houdt met de veranderende samenleving”.

In dezelfde lijn kondigde toenmalig minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz in zijn beleidsbrief 2015-2016 aan dat hij het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk en het participatiedecreet wilde actualiseren en vernieuwen.

Beleidstraject

Najaar 2015 startte minister Gatz een beleidstraject dat resulteerde in een conceptnota. Deze nota vormde de basis voor het legistieke werk.

Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) en Socius kregen de opdracht om ondersteuning te bieden aan dit beleidstraject. Zo werden er focusgroepen, een expertentafel en stakeholdergesprekken georganiseerd . De resultaten van deze bijeenkomsten werden gesynthetiseerd en vormden de basis voor mogelijke beleidsscenario’s. Het steunpunt kreeg ten slotte ook de vraag een landschapstekening op te maken.

Beleidsrichting

Mee op basis van de resultaten van de beleidsverkenning kozen de minister en zijn kabinet een beleidsrichting. De contouren daarvan werden op 25 februari 2016 tijdens een sectormoment in het Kaaitheater door de minister voorgesteld.

Tegelijkertijd lanceerde het departement CJSM een digitaal platform dat sectororganisaties de mogelijkheid bood vragen te stellen die nadien door de administratie geclusterd beantwoord werden.

Legistiek parcours

Scroll naar top