Feniks

Feniks is de multiculturele federatie, die verenigt over de grenzen heen van cultuur, religie, identiteit en gender. Met onze ervaring over 75 jaar migratie bieden wij antwoorden op de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen en Brussel.
Feniks vertrekt vanuit een waarderende, pluralistische benadering voor elk individu en stelt hem/haar/x, via onze afdelingen en onze werking, in verbinding met de samenleving.
Feniks doet dit door:
De zelfredzaamheid van de afdelingen en de vrijwilligers te versterken, met respect voor ieders eigenheid.
Onze afdelingen autonoom te laten werken, maar te verbinden rond thema’s, zodat er kan geleerd worden van elkaar.
Het inzetten van onze kennis en expertise over migratie en interculturaliteit op Vlaams, Brussels en internationaal niveau.
Cultuur beschikbaar te maken, te delen, te creëren en te bewaren.
Feniks werkt vanuit een solidair en open perspectief en onderschrijft het Europees Verdrag inzake de universele rechten van de Mens. We werken samen met partners die de democratie verdedigen.
Feniks gelooft in een warme, inclusieve samenleving, waarin vanzelf de openheid ontstaat om het talent van ieder individu te waarderen.

Feniks verbindt
Feniks verbindt over alle mogelijke verschillen heen. We scheppen kansen op ontmoeting via lokale activiteiten waarbinnen cultuur, ontspanning, educatie of maatschappelijke beweging centraal staan. Vanuit een open en solidair perspectief doen we aan netwerking en creëren we warme gemeenschappen. Deze beleidsperiode verkennen we innovatieve vormen van verenigen.

Feniks leert
Feniks waardeert ieders talent en is een gemeenschap waarbinnen ieder individu nieuwe vaardigheden, inzichten en waarden aanleert. We versterken de individuele en collectieve zelfredzaamheid door de oprichting van de Feniks Academy. We gaan thematisch werken en leren gezamenlijk over maatschappelijke thema’s die leven binnen onze achterban. Vanuit onze dagelijkse werking in een interculturele, superdiverse realiteit distilleren wij praktijken die we ontsluiten naar de samenleving.

Feniks cultuurt
Binnen Feniks wordt cultuur ontdekt, gedeeld, beleefd en gecreëerd. We reflecteren en debatteren over waarden en normen met een open, pluralistische geest tegenover alle culturen. Met ons intercultureel DNA stimuleren we kruisbestuiving en mixing van culturen.

Feniks beweegt
Feniks werkt in partnerschap met haar afdelingen. Samen tonen we maatschappelijke betrokkenheid en engagement. Samen vertegenwoordigen en verdedigen we noden en behoeften bij het beleid en het ruime publiek. Samen gaan we via campagnes aanzetten tot kritisch denken met als doel inclusie te bevorderen. Hierdoor zetten wij de maatschappij in beweging en tonen we de meerwaarde van interculturaliteit, diversiteit en inclusie.
Zo zorgt Feniks voor wederzijdse dialoog waardoor mensen elkaar beter leren kennen en er meer begrip ontstaat. Zo versterken we het vertrouwen in elkaar én in de maatschappij.

Scroll to Top