Voor wie we het doen

Primaire stakeholders

Onze primaire stakeholders beperken we tot de private initiatieven in het sociaal-culturele werkveld. Deze private sociaal-culturele actoren maken deel uit van de burgermaatschappij, ook wel de civil society of het middenveld genoemd. Daar zijn zij actief naast tal van andere actoren, zoals vakbonden, milieubewegingen, werkgeversverenigingen, … 

Sociaal-culturele actoren hebben een sociaal of maatschappelijke oogmerk, streven naar maatschappelijke verandering en zijn ontstaan vanuit de samenleving en dus niet opgericht door de overheid. Daarom verkiezen we de term civiel sociaal-cultureel werk boven privaat sociaal-cultureel werk. 

Concreet onderscheiden we twee groepen binnen onze primaire stakeholders:

Binnen deze afbakening richten we ons op een aantal specifieke doelgroepen:

  • actoren uit het civiel sociaal-cultureel werkveld: individuen, initiatieven of organisaties 
  • bestuurders en medewerkers die de organisatie schragen: personen die een rechtspersoon besturen en deel uitmaken van het bestuur en beroepskrachten die een coördinerende, communicatieve of zakelijke functie opnemen in een organisatie 
  • agogische medewerkers die de praktijk schragen: beroepskrachten en freelancers die de sociaal-culturele praktijk vormgeven

Secundaire stakeholders

Daarnaast richten we onze werking ook op actoren uit de overheid, belendende sectoren, de bovenbouw en de opleidings- en onderzoekswereld:

  • Vlaamse Gemeenschap: Vlaamse Regering, commissie Cultuur, Departement CJM, … 
  • lokale overheden: ambtenaren of mandatarissen relevant voor het civiel sociaal-cultureel werk, … 
  • belangenbehartigers
  • opleidingsverstrekkers relevant voor het sociaal-cultureel werk 
  • kennisinstituten en onderzoekscentra relevant voor het sociaal-cultureel werk 
  • actoren uit de bovenbouw binnen de beleidsdomeinen cultuur, jeugd en welzijn 
  • nationale agentschappen in uitvoering van Europese subsidieprogramma’s 
Scroll to Top