Taken

“Het is Nadia’s taak om door projecten en samenwerkingen brede groepen Antwerpenaren uit te nodigen om zich tot het Red Star Line museum te verhouden. Het verhaal herkennen, eraan bijdragen en er zich welkom weten. Samen zetten ze een sterk narratief neer dat het Antwerps perspectief op migratie in het verleden, het heden en de toekomst verbeeldt en versterkt.”

Lees het volledige interview met Nadia Babazia

Welke taken nemen sociaal-cultureel werkers op?

In essentie bieden sociaal-cultureel werkers ondersteuning aan veranderingsprocessen in de samenleving. Zo dragen ze bij aan betekenisgeving, ontwikkeling van individuen, groepen en gemeenschappen en aan de vormgeving van een democratische, solidaire, inclusieve en duurzame samenleving. Ze doen dat in een grote diversiteit aan praktijken. Hierin komen steeds drie taakgebieden terug, telkens in andere situaties en in wisselende volgordes. Sociaal-cultureel werkers dragen bij aan het verbeelden van een gewenste situatie of toekomst en de weg daar naartoe, aan het verbinden van mensen, groepen en gemeenschappen en aan het versterken van het veranderingspotentieel.

Verbeelden

Binnen het taakgebied verbeelden lezen sociaal-cultureel werkers de actuele situatie, schetsen ze een gewenste situatie of toekomstbeeld en ontwerpen ze een weg daar naartoe. En dat doen ze bovenal samen met belanghebbenden. Onder dit taakgebied vallen onder meer volgende activiteiten:

 • de specifieke maatschappelijke en culturele context waarin ze handelen lezen en daarover kritisch reflecteren;
 • een krachtenveldanalyse maken en daarin alle relevante actoren, onderlinge afhankelijkheden en de eigen positie duiden;
 • samen met belanghebbenden de beoogde en gewenste situatie bepalen of toekomstbeeld schetsen en hun specifieke bijdrage daaraan duiden;
 • een aanpak uitstippelen om daadwerkelijk stappen te zetten in de richting van de gewenste situatie of het toekomstbeeld.

Samen met groepen en gemeenschappen toekomstscenario’s ontwikkelen, designworkshops, brainstormsessies faciliteren, luisteren en observeren, bronnen, document en web screenen en onderzoeken, actualiteit volgen, debatten op social media volgen, probleemanalyse maken, standpunten verwoorden, kritiek onderbouwen, visie ontwikkelen, een narratief uitwerken, een toekomstbeeld in tekst en beeld vorm geven, alternatieven formuleren, nieuwe maatschappelijke spelregels verzinnen, …

Verbinden

Binnen het taakgebied verbinden verknopen sociaal-cultureel werkers mensen met elkaar en rond een gewenste situatie of toekomstbeeld, ook al is zo’n situatie of beeld zeker bij aanvang lang niet altijd scherp en helder. Daaronder vallen onder meer volgende activiteiten:

 • zich op bestaande sociaal-culturele verbanden oriënteren en connecteren;
 • ontmoetingskansen creëren;
 • groeps- en gemeenschapsvorming faciliteren en ondersteunen;
 • interactie tussen groepen en gemeenschappen stimuleren en begeleiden.

Nieuwe groepen vormen, werken met groepen, werven, mobiliseren, social media inzetten, bemiddelen, ontmoeting organiseren, netwerken, online communities oprichten, uitwisseling, samenwerking faciliteren, vieren, goederen, waarden, normen en herinneringen delen, rituelen invoeren, commons en open source praktijken ondersteunen, …

Versterken

Binnen het taakgebied versterken ontwikkelen sociaal-cultureel werkers veranderpotentieel voor de realisatie van de gewenste situatie of het toekomstbeeld. Onder dit taakgebied vallen onder meer volgende activiteiten:

 • de draag- en daadkracht van mensen, groepen, en gemeenschappen vergroten;
 • in de publieke sfeer het draagvlak voor de gewenste situatie of het toekomstbeeld vergroten;
 • het vermogen van andere belanghebbende actoren aanspreken en aanwenden.

Leeromgeving creëren, online cursussen aanbieden, informeren en kennis spreiden,  burgerinitiatief faciliteren, maatschappelijke positie van kwetsbare burgers versterken, digitale geletterdheid bevorderen, opiniëren, lobbyen, protesteren, experimenteren, publiek debat organiseren, nieuwe spelregels installeren, …

Binnen die drie taakgebieden ondernemen sociaal-cultureel werkers heel wat activiteiten en initiatieven. Ze spelen daarmee in op concrete omstandigheden en op ontwikkelingen in de specifieke sociale en culturele context. Daartoe gaan ze methodisch te werk. Ze handelen op een doordachte en geordende manier. De methoden en werkvormen die ze hanteren kiezen ze op maat van de concrete situatie en in lijn met het doel dat ze voor ogen houden. Ze spelen daarmee in op concrete omstandigheden en op ontwikkelingen in de specifieke sociale en culturele context. Stap voor stap en op basis van voortschrijdend inzicht wisselen ze daarbij af tussen de drie taakgebieden. Voor elke sociaal-culturele praktijk vallen ze elke keer opnieuw terug op zo’n iteratieve aanpak.

Scroll to Top