nov
24
2016

Timotheus vaart nieuwe wegen

Sociaal-cultureel werken, Werken met groepen

Blog, Praktijk

Timotheus Intuïtie is een gespecialiseerde vormingsinstelling die al meer dan 20 jaar actief is rond intuïtieve ontwikkeling, bewustzijnsverruiming, persoonlijke groei en levensverdieping. Dit najaar zet Timotheus de eerste stappen in een nieuwe richting: naast het ‘samen leren’ wil Timotheus ook werken aan ‘community building’ en zich actief inzetten voor een betere samenleving.

Impactonderzoek

Het verhaal begint bij de cursisten van Timotheus. Philippe Vandevorst vertelt: “We merkten bij de cursisten die we ontmoeten steeds meer het tastbare verlangen naar diepere verbondenheid, vriendschap en een nieuwe ‘spirituele’ familie. Ondanks hun twijfels en angsten in deze onzekere tijden ontdekken ze dat er een andere, gezondere weg bestaat, met een enorme potentie aan mogelijkheden, zowel voor henzelf als voor onze wereld.”

Leren is veel krachtiger wanneer het in groep gebeurt.

Een tijd geleden volgde Philippe bij Socius een vorming over impactonderzoek. Dit was een kans om in Timotheus een diepte-onderzoek te starten rond de impact van de cursussen bij de deelnemers en hun omgeving. Er werden 15 diepte-interviews afgenomen van de cursisten die de driejarige opleiding Intuïtieve ontwikkeling volgden.

Een eerste vaststelling was dat het leren veel krachtiger is wanneer het in groep gebeurt. Hoe krachtiger het groepsgevoel, hoe intenser de leerprocessen en hoe groter de impact op het leven van de cursisten. De groep fungeert als een soort getuige die hen bevraagt en aanmoedigt. Ook het zoeken naar antwoorden op zingevingsvragen in de groep en die antwoorden kunnen delen, is een enorme verrijking van het leerproces.

Uit de interviews bleek ook dat cursisten die zo’n lang proces in een stabiele, ondersteunende groep doorlopen, leren hun talenten te erkennen en hun eigen missie en levensdoel te formuleren. Dat vormt voor velen de stapsteen naar een engagement. Mensen starten een alternatieve zaak, gaan anders les geven, kaarten met het gemeentebestuur transformatiemogelijkheden voor vastgelopen buurten aan, worden buddy voor aidspatiënten, begeleiden zieke of stervende mensen, … Met andere woorden, doorheen het leerproces leren mensen niet alleen zorg te dragen voor zichzelf, hun passie te volgen, hun talenten te ontplooien, ze zetten van daaruit vaak ook de stap naar zorg dragen voor anderen, voor de wereld om hen heen.

Deze vaststellingen zetten de mensen van Timotheus aan het dromen. Hoe zou het zijn mochten meer mensen een groep, een ‘community’ als hefboom benutten om hun eigen innerlijke groeiproces te bevorderen? Hoe zou het zijn mochten steeds meer mensen samenkomen om inspiratie en ondersteuning bij elkaar te vinden en zo uit hun onmacht te raken? Hoe zou het zijn mochten mensen samen nieuwe wegen ontdekken en met elkaar delen om zorg te dragen voor zichzelf en tegelijk zorg te dragen voor de wereld?

Een nieuw decreet

Toen begin dit jaar de eerste contouren van het nieuwe decreet duidelijk werden, was dit voor Timotheus meteen een flinke impuls om de stap van dromen naar daden te zetten. Het concept van dit decreet bevestigde immers de bevindingen van Timotheus: er is een bijzondere band tussen levenslang leren, gemeenschapsvorming, zingeving, cultuur en actief burgerschap.

Timotheus wil – naast het samen leren – ook ‘community’ vormen en zich actief inzetten voor een betere samenleving, werken aan actief burgerschap.

Timotheus zag meteen mogelijkheden om een aantal nieuwe projecten en experimenten te starten die door de beperkingen van het huidige decreet in de kast bleven liggen. In maart besliste de Algemene Vergadering om een extra doelstelling toe te voegen aan het Beleidsplan 2016-2020: Timotheus wil in de aanloop naar het nieuwe decreet aandacht schenken aan de nieuwe mogelijkheden die het decreet biedt en wil tegen 2021 helemaal klaar staan om volgens de nieuwe criteria te functioneren.

Het bleef echter niet bij deze algemene intentie. De stuwkracht was zo groot dat tegen de zomer een nieuw project in de steigers stond: ‘Timotheus vaart nieuwe wegen’. Voortaan wil Timotheus naast het samen leren ook ‘community’ vormen en zich actief inzetten voor een betere samenleving, werken aan actief burgerschap.

Inzetten voor een betere samenleving

Begin september ging het proefproject van start met drie nieuwe formules: de Sit’in, de Gathering en het Active Community Project:

Een Sit’in is een uitnodigend ervaringsmoment van rustgevende en opladende stilte. Sit’ins worden op zo veel mogelijk plekken in Vlaanderen georganiseerd. Zo’n bijeenkomst bestaat uit een kleine groep van mensen en duurt ongeveer anderhalf uur. Na een moment van stilte en meditatie worden ervaringen gedeeld. Het uitgangspunt is steeds de vraag hoe je vanuit de innerlijke stilte creativiteit kan ontwikkelen om samen de grote uitdagingen van onze tijd aan te gaan.

Gatherings zijn maandelijkse regionale bijeenkomsten rond een bepaald thema dat via een webinar wordt ingeleid. ‘Gathering’ betekent verzamelen, oogsten. Deelnemers aan een gathering bundelen hun krachten en werken zo aan groei, voor zichzelf, voor elkaar en voor de samenleving. Een gathering kan gaan over zingeving, over relaties, opvoeding, gezondheid, werk, ecologie, wereldvrede, maatschappelijke betrokkenheid, … De deelnemers zijn ‘hoeders’ van hun omgeving, ze ondersteunen elkaar en dragen zorg voor hun buurt, dorp, stad, streek.

Het Active Community Project is de meest vernieuwende insteek. Uitgangspunt is dat mensen sterker staan en meer veerkracht ontwikkelen als ze zich verbinden met elkaar. De deelnemers aan een Active Community Project zijn elkaars getuigen, bevragers, hefboom. Wie zich engageert in een Active Community Project, verbindt zich vanuit de stilte met zijn buurt, zijn streek. Het is een nieuwe vorm van actief burgerschap waarin mensen in verbinding met anderen zorg dragen voor anderen en voor de wereld. De deelnemers maken deel uit van een grotere groep van mensen die daadwerkelijk hun bijdrage willen leveren aan een wereld in transitie. Ze ontvangen regelmatig informatie over het project en worden betrokken bij de verdere ontwikkelingen rond het concept van vernieuwd actief burgerschap. Via een besloten online platform kunnen ze ook communiceren met andere geëngageerden uit het project.

Meer weten?

Wil je meer weten over het nieuwe project van Timotheus? Surf dan naar de website van de organisatie of neem contact op met Philippe Vandevorst.


Christine De Vos

Christine De Vos

Scroll to Top