mrt
11
2019

Update van de Europese sleutelcompetenties

Beroeps- en competentiekader, Internationaal, Sociaal-cultureel werken

Nieuws

Sleutelcompetenties zijn nodig voor de zelfontplooiing van elk individu en voor de maatschappelijke inzetbaarheid van elke burger. Ze tonen ons hoe we een duurzame en gezondheidsbewuste levensstijl aanhouden én hoe we actief kunnen zijn als Europese burgers. Kortom, sleutelcompetenties zijn essentieel voor zowel het individu als de samenleving. Ze worden ontwikkeld vanuit het perspectief van een leven lang leren, zowel via het formeel, niet-formeel als informeel leren. En dit in iedere levenssfeer: het gezin, de school, de werkplek, de buurt en andere gemeenschappen.

Het Europees referentiekader bevat 8 sleutelcompetenties

  1. geletterdheid
  2. meertaligheid
  3. wiskundige competentie en competentie in wetenschap, technologie en techniek
  4. digitale competentie
  5. persoonlijke, sociale en ‘leren-om-te-lerencompetentie’
  6. burgerschapscompetentie
  7. ondernemerscompetentie
  8. competentie inzake cultureel bewustzijn en culturele expressie

Update referentiekader

Eind 2006 formuleerde de Europese Unie de sleutelcompetenties die nodig zijn om te participeren aan onze snel veranderende maatschappij. Door nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen was er nood aan een update van dit referentiekader. Die werd afgerond in 2018. Alles wat je moet weten over de nieuwe omschrijvingen van de competenties lees je in deze PDF. Wat opvalt: de competenties blijven heel relevant voor sociaal-culturele organisaties die hun activiteiten willen inbedden in het Europese beleid.

Brede kijk

Eerst en vooral is het interessant dat het Europese beleid het belang van de participatie aan het maatschappelijk leven evenwaardig stelt aan de participatie aan de arbeidsmarkt. En dat het belang van democratische samenlevingen en een inclusieve en duurzame groei benadrukt wordt. Dat plaatst het begrip ‘een leven lang leren’ in een breed perspectief. Een brede kijk die je ook ziet in de omschrijving van de acht sleutelcompetenties, zodat de rol van het maatschappelijk middenveld en het sociaal-cultureel werk per sleutelcompetentie duidelijk wordt.

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties die willen deelnemen aan het programma van Erasmus+ kijken bij de opmaak van hun aanvraag voor subsidiëring best vooraf naar de sleutelcompetenties. Epos vindt deze competenties namelijk heel belangrijk. In hun missie staat dat ze “maximaal willen inzetten op samenwerking, internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming met als doel het ontwikkelen van (sleutel)competenties en bij te dragen tot vernieuwing en kwaliteitsverhoging”. Je toont dus best de link aan tussen het referentiekader van Europese sleutelcompetenties en het project dat je voor subsidie wilt indienen.


Hilke Charels

Hilke Charels

Scroll to Top