nov
24
2022

1 FT Opbouwwerker m, v, x Jeugd in Zelzate

1 FT Opbouwwerker m, v, x Jeugd in Zelzate

Plaats van tewerkstelling:
SAAMO Oost-Vlaanderen Afdeling Zelzate

Reageren voor:
08/01/2023

SAAMO Oost-Vlaanderen logo

SAAMO Oost-Vlaanderen

https://www.saamo.be/oost-vlaanderen/vacatures/
https://www.facebook.com/samenlevingsopbouw.oostvlaanderen

WIJ ZOEKEN EEN OPBOUWWERKER (JEUGD-ARBEID) IN ZELZATE
VOOR HET PROJECT ‘TRAVAK ZELZATE’
05.09.2022 – PUBLICATIEDATUM VAN DE VACATURE
Voltijds contract voor onbepaalde duur

SAAMO Oost-Vlaanderen vzw maakt deel uit van de sector maatschappelijk opbouwwerk. Dit is een vorm van sociaal werk die met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtwerk mensen samenbrengt om te werken aan concrete en duurzame oplossingen. Samen met mensen in een kwetsbare positie ontwikkelen ‘opbouwwerkers’ modellen, geven ze een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording.

HET PROJECT WAARVOOR JE SOLLICITEERT, KADERT BINNEN EEN GOEDGEKEURD ESF-PROJECT: ‘OUTREACH EN ACTIVERING’ VOOR JONGEREN, MET EEN LOOPTIJD VAN DRIE JAAR (VAN 1 JANUARI 2020 TOT EN MET 31 DECEMBER 2023)

• Wil je samen met jongeren werken aan beleidsvoorstellen?
• Zet je graag zelf initiatieven op?
• Ben je gedreven om maatschappelijk kwetsbare jongeren te versterken bijvoorbeeld via een competentieversterkend aanbod?
• Kan je vlot vanuit een (vaag) idee komen tot concrete acties?
• Ben je een goede netwerker? Leg je vlot spontaan contact met partners?
• Kom je vlot tot samenwerking met partners?
• Ben je graag op pad, daar waar de jongeren zich bevinden?
• Ben je iemand die de politieke en sociale actualiteit opvolgt?

Dan is onderstaande vacature zeker iets voor jou !

Taakomschrijving

Situering van het project

Het project ‘Travak Zelzate’ is gestart in 2020 en loopt nog tot eind 2023. Het komt tegemoet aan de noden die jongeren ervaren in Zelzate. De focus ligt op hun zoektocht naar werk, maar vaak gaat het over andere obstakels in hun leven.

Het project richt zich tot jonge kortgeschoolde Zelzaatse jongeren die te maken hebben met diverse problemen waardoor ze aansluiting (dreigen te) verliezen met de samenleving. De jongeren zijn ‘afgehaakt’ omwille van allerlei factoren. Met deze jongeren willen we terug aansluiting vinden, door outreachend te werken en in een versterkend aanbod te voorzien.

We focussen ons op twee zaken:
• Voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt zijn er vaak geen duurzame jobs voorhanden. Ze ervaren een moeilijke zoektocht hiernaar en/of komen in precaire jobs terecht. Of ze kregen alsnog niet de kans om hun capaciteiten te kennen, te tonen, te ontwikkelen. Hierrond zetten we acties op.

• Jongeren in Zelzate hebben nood aan een ontmoetingsplek.

Daarnaast wil het project via een actief platform met lokale partners werk maken van een betere toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en een ondersteunend netwerk.

Het project gaat binnenkort zijn laatste werkjaar in. Dit betekent dat we zeer gericht werk willen maken van een verankering van het geleverde werk, samen met de jongeren. We gaan aankaarten wat er in de toekomst nodig is, in Zelzate en met betrekking tot de dienstverlening omtrent activering van jongeren.

Wat betekent dit concreet naar de jobinvulling?

De rol van SAAMO is om vindplaatsgericht, outreachend aan de slag te gaan. We knopen verbinding aan met de jongeren, daar waar ze zich bevinden. We nemen de tijd om op maat en op hun tempo een vertrouwensband te creëren en gaandeweg diverse (welzijns)vragen en problemen aan te pakken. Vaak zijn dit immers de eerste obstakels die een hindernis vormen om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. We werken waar mogelijk groepsmatig omdat niets zo sterk is als (h)erkenning krijgen en vinden bij anderen. Onze aanpak is integraal, over alle levensdomeinen heen.
We bouwen een aanbod uit dat gericht is op competentieverwerving en -versterking. Dit aanbod wordt samen met de jongeren vastgelegd.

Het project wil daarbij ook een brug zijn tussen deze groep jongeren enerzijds en de arbeidsbemiddeling, dienstverlening, arbeidsmarkt en diverse initiatieven anderzijds. Goede samenwerking met de diverse partners is hiervoor essentieel.

We verwachten van jou vooral de capaciteiten om vlot contact te leggen met jongeren, om vanuit deze contacten sterke ideeën uit te werken in concrete acties voor het komende jaar.
Je kan hierbij enthousiasmeren en coachen vanuit een open houding. Je gaat constructief om met conflicten.
Daarnaast ontwikkel je mee visie – vanuit de eigenheid van opbouwwerk – om concrete structurele verbeteringen te formuleren, initiëren en/of te implementeren. Uiteraard gebeurt dit met en vanuit de jongeren en vanuit samenwerkingsverbanden.

Je trekt graag de baan op, om contacten te leggen met jongeren, om partners te bezoeken, om verbinding te maken, om te netwerken. Je werkt hierbij sterk ervaringsgericht en gelooft in de kracht van groepsmatig werken.

Je kan putten uit heel wat opgebouwde ervaring binnen onze eigen organisatie en andere SAAMO-instituten. Maar elk project is uniek en de uitbouw van de ideeën, de vertaalslag van goede initiatieven naar de lokale situatie maakt integraal deel uit van jouw opdracht. Als je je graag vastbijt in het verkennen en ontdekken, zoeken, uitproberen en nieuwe dingen ontwikkelen, is dit de uitgelezen job voor jou.

Tenslotte schrikt avond- en weekendwerk jou niet af.

Je werkt samen met een collega als een goede tandem aan dit project en stemt het werk continu op elkaar af. Hierbij kan je rekenen op de werkbegeleiding en coaching van een beleidsmedewerker van SAAMO.
Op het terrein werken we samen met Uit De Marge en de jeugddienst.

Jouw takenpakket

• Je bedenkt en organiseert activiteiten vanuit de noden en vragen van de jongeren met als doel deze jongeren te versterken;
• Je kaart samen met de jongeren de drempels van de doelgroep en hun oplossingsvoorstellen op een heldere manier aan bij partners en oplossingsactoren;
• Je werkt mee aan een netwerk van activeringspartners, VDAB, OCMW, scholen, jeugdwelzijn,… met het oog op goede trajectbegeleiding van de jongeren
• Je werkt, complementair met je collega, outreachend om aansluiting te vinden bij jongeren die moeilijk bereikt worden;
• Je begeleidt jongeren in hun persoonlijk groeiproces en zoektocht;
• Je vormt een brugfunctie tussen de jongeren enerzijds en lokale actoren, werkgevers en beleid anderzijds;

Profiel

De functievereisten

 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring;
 • Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;
 • Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit zeker een troef;
 • Kennis van en ervaring met trajectmatige begeleiding naar arbeid is een troef;
 • Wonen in de omgeving en/of kennis van de omgevingscontext is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.

Aanbod

De arbeidsvoorwaarden

 • Een voltijds contract (38 uur) van onbepaalde duur, waarvan de financiering samenhangt met de goedgekeurde ESF-oproep ‘Outreach en activering’ (dit loopt nog tot en met 31/12/2023);
 • Een boeiende en afwisselende job;
 • Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit;
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding
 • Eindejaarspremie onder de vorm van een 13de maand;
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector van het maatschappelijk opbouwwerk (SAAMO);
 • Soepele uur, verlof- en compensatieregeling;
 • Je werkt in een glijdend uurrooster met een totaal van 38 uur per week en met een gunstige verlofregeling;
 • Een eerste kennismaking met SAAMO Oost-Vlaanderen. Onze organisatie is immers actief op meerdere locaties via diverse projecten waardoor er regelmatig nieuwe vacatures worden opgesteld. Dit biedt kansen tot interne doorstroming;
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van onze organisatie. Er worden ruim voldoende de mogelijkheid tot bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk.
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld en we voorzien een omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen.

Praktisch

Aanwervingsprocedure

 • Je bezorgt je geschreven of ingesproken motivatie (bv. in de vorm van een brief of een videoboodschap) en curriculum vitae ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via info.oost-vlaanderen@saamo.be. Dit kan tot we de geschikte kandidaat gevonden hebben. We contacteren je zodra je brief gelezen is;
 • De selectiecommissie bepaalt op basis van je CV en motivatie of je weerhouden wordt voor een sollicitatiegesprek;
 • Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijg je vooraf een korte presentatieopdracht (10-tal minuten) die je tijdens het gesprek aan de selectiecommissie mondeling zal toelichten;
 • Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie zal doorgaan in de Sint-Jacobsnieuwstraat 50 in Gent.
 • Indiensttreding: bij voorkeur zo snel mogelijk.

Plaats van tewerkstelling

Niet gekend
9060 Zelzate

Inhoudelijke contactpersoon

Wouter Hennion
info.oost-vlaanderen@saamo.be
0491344113Scroll naar top