mei
12
2022

Netwerkondersteuner (100%)

Netwerkondersteuner (100%)

Plaats van tewerkstelling:
Brussel

Reageren voor:
02/06/2022

Netwerk tegen Armoede vzw logo

Netwerk tegen Armoede vzw

https://www.netwerktegenarmoede.be/nl

In het Vlaams Netwerk tegen Armoede werken 57 verenigingen waar mensen in armoede
het woord nemen samen om armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In deze
verenigingen in Vlaanderen en Brussel verzamelen we de ervaringen en de expertise van
mensen in armoede. Vanuit deze expertise en een mensenrechtenbenadering formuleren we
oplossingen waarmee een structureel armoedebeleid vorm kan krijgen. Het kruisen van
kennis met ervaringskennis van mensen in armoede en de participatie van mensen in
armoede aan beleidsprocessen en belangenbehartiging zijn onze kerntaak.
Taken
Als netwerkondersteuner ben je er in de eerste plaats voor onze verenigingen. Hun vragen
en noden staat centraal in jouw agenda en takenpakket. Jouw hoofdtaak is het
ondersteunen van één onze lidorganisaties, zijnde een deel van de 57 Verenigingen
Waar Armen het Woord Nemen. Dit vraagt een proactieve en dienstverlenende houding
waarbij jouw rol bestaat uit het inhoudelijk verdiepen van de werking van onze leden op basis
van de 6 criteria, hen ondersteunen in projectmanagement, organisatieontwikkeling en
kennisopbouw omtrent armoede en armoedebestrijding.
Dit betekent zowel maatwerk voor specifieke verenigingen (van een eenmalige specifieke
vraag tot een intensief coachingstraject) maar evengoed het organiseren van gerichte
intervisie en interne vormingsmomenten over de 57 verenigingen heen. Je krijgt een kick als
je onze lidorganisaties helpt groeien, of het nu op vlak van interne organisatieontwikkeling,
inhoudelijke denkprocessen en strategische planning, of hun projectmanagement is.
Concreet ben je de eerste aanspreekpersoon voor ongeveer 25 verenigingen van een 3-tal
regio’s in Vlaanderen. Je faciliteert regionaal overleg en samenwerking tussen de
lidorganisaties. Je pikt hun signalen op en legt connecties naar de andere deelteams op het
stafniveau van het Netwerk tegen Armoede (signalen naar het beleidsteam, vormingsteam,
communicatieteam of coördinatieteam). Je bent dus een bruggenbouwer bij uitstek met een
helikoptervisie en zeer dienstbare houding naar onze verenigingen.
Je fungeert indien nodig ook als aanspreekpunt voor lokale overheden, organisaties,
partners en verbindt actief met ons netwerk van verenigingen waar armen het woord
nemen. Het is aan jou om mee de kennis en opgebouwde expertise van de verenigingen te
ontsluiten.
Je werkt vanuit een gedragenheid van mensen in armoede, de leden van het netwerk, het
team en het bestuur. Je werkt nauw samen met andere collega’s van het Netwerk tegen
Armoede. We zoeken een teamspeler die tegelijk eindverantwoordelijkheid kan dragen.

Taakomschrijving

Concrete taken:
● Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle en performante ondersteuning
van onze leden/de verenigingen. Je ziet en creëert kansen, maakt gebruik van
verschillende perspectieven, denkt en handelt resultaatgericht. Je levert vanuit deze
rol een bijdrage aan de organisatieontwikkeling van verenigingen en het Netwerk
tegen Armoede. Dit omvat:
○ Analyseren van evoluties in maatschappelijke en politieke context op het vlak
van armoede(bestrijding)
○ Inventariseren en ontsluiten van opgebouwde expertise, kennis en ervaring
van verenigingen en het Netwerk tegen Armoede.
○ Je ondersteunt verenigingen waar armen het woord nemen in diverse rollen
(procesbegeleider, expert, leider, coach) en voert zeer diverse opdrachten uit,
gaande van strategie, beleidsbeïnvloeding, communicatie, samenwerking tot
communicatie, personeelsbeleid, organisatie en planning …
○ Initiëren en organiseren van dialoog en netwerking met overheden, partners
en andere relevante oplossingsactoren
○ Je vertegenwoordigt het Netwerk tegen Armoede, in tandem met
ervaringsdeskundigen, occasioneel in diverse overlegorganen, adviesraden
en op studiedagen en/of netwerkevents.
● Concreet werk je onder leiding van de netwerkcoördinator de komende jaren sterk
rond kennismanagement en kennisdeling tussen de verenigingen onderling (vb.
in 2022 – 2023 werken aan een instrument van digitale kennisdeling zodat de
lidorganisaties in Vlaanderen en Brussel veel meer bilateraal gericht met elkaar
contact kunnen nemen om over thema’s uit te wisselen).
● Je hebt een hart voor de verenigingen waar mensen in armoede het woord
nemen: je beluistert hun noden, vertrekt vanuit hun ervaringsdeskundigheid, je vormt
en ondersteunt hen in functie van het opzetten van participatie- en inspraakprocessen
aan het beleidswerk.
● Je brengt de kennis van mensen in armoede en hun verenigingen naar buiten
doorheen de organisatie en tijdens publieksmomenten, studiedagen of webinars.
● Je geeft vanuit jouw expertise occasioneel vorming met en vanuit de ervaring van
mensen in armoede.

Profiel

● Je staat achter de missie en visie van het Netwerk tegen Armoede
● Je beschikt over een masterdiploma of een bachelordiploma met minstens 3 jaar
relevante werkervaring
● Je beschikt over een basiskennis van de VZW-wetgeving of kan deze je snel eigen
maken
● Je hebt ervaring in project-, proces- en verandermanagement van NGO’s en
belangenbehartiging (al dan niet in het domein van armoedebestrijding)
● Je bent een diplomatische netwerker en weet discreet, neutraal en betrouwbaar om
te gaan met dynamieken binnen een netwerk van lidorganisaties
● Je beschikt over een enthousiasmerende basishouding om samen met mensen in
armoede, hun verenigingen en een gedreven staf resultaten te boeken
● Je hebt sterke communicatieve vaardigheden (zowel verbaal als schriftelijk)
● Je bent analytisch sterk en kan zelfstandig werken
● Je kan spreken voor en werken met groepen mensen met zeer diverse
achtergronden
● Je beschikt over organisatietalent, weet hierbij prioriteiten te stellen, te evalueren en
bij te sturen
● Je neemt initiatief, werkt efficiënt en bent stressbestendig
● Je hebt geen probleem met verplaatsingen binnen Vlaanderen en Brussel
● Je hebt affiniteit met de leefwereld van mensen in armoede, de werking van
verenigingen waar armen het woord nemen en de bredere sociale sector

Aanbod

voltijds contract van onbepaalde duur (4/5de bespreekbaar, indien gewenst)
● Je krijgt het vertrouwen om mee het strategisch beleid vorm te geven en uit te voeren
● Je komt in een waardengedreven organisatie terecht die gaat voor sociale impact op
lange termijn, die in de frontlinie staat van de strijd tegen armoede vanuit een zeer
sterke visie op sociale rechtvaardigheid en mensenrechten
● Je hebt het voorrecht om dagdagelijks in partnerschap met onze verenigingen en
mensen in armoede te werken
● Een loon conform de socioculturele sector (paritair comité 329) met overname van
relevante anciënniteit (max. 15 jaar)
● Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of
fietsvergoeding, gsm-abonnement en laptop
● Een warme en zorgende werkomgeving met een gedreven team dat tegelijk zeer
divers is (een 15-tal collega’s) en met voldoende momenten ook om samen te
ontspannen en te verdiepen.
● Een flexibele werkcultuur met glijdende werktijden en veel mogelijkheden tot telewerk
● Zeer vlot bereikbaar kantoor, vlakbij station Brussel-Noord (600 meter)
● Onmiddellijke indiensttreding (bespreekbaar: start ten allerlaatste op 1/9/22)

Praktisch

Bezorg jouw kandidatuur ten laatste op donderdag 2 juni 2022 aan algemeen coördinator
Heidi Degerickx via heidi.degerickx@netwerktegenarmoede.be. Stuur een persoonlijke
motivatiebrief samen met jouw cv waaruit jouw motivatie, opleiding(en), ervaring en jouw
professionele loopbaan blijken.
Bijkomende informatie nodig?
Neem contact met Heidi Degerickx via heidi.degerickx@netwerktegenarmoede.be.
Het Netwerk tegen Armoede voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn
doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid,
religie, handicap of nationaliteit.

Plaats van tewerkstelling

Vooruitgangstraat 323/6
1030 Schaarbeek

Inhoudelijke contactpersoon

Heidi Degerickx
heidi.degerickx@netwerktegenarmoede.beScroll naar top