sep
19
2023

teamcoördinator individuele hulpverlening B4-B5

teamcoördinator individuele hulpverlening B4-B5

Plaats van tewerkstelling:
Welzijnshuis

Reageren voor:
04/10/2023

Stad Sint-Niklaas

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/werken-en-ondernemen/vacatures
https://www.facebook.com/sintniklaas/?locale=nl_BE

Heb jij een visie op integrale hulpverlening, zie je tendensen in cliëntsituaties waarmee je geconfronteerd wordt en kan jij hier gepast op reageren?

Ben je bovendien een coach die samen met zijn team wil werken aan een correcte en vlotte dienstverlening met tevreden cliënten als eindresultaat? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als teamcoördinator stuur je een team van hulp- en dienstverleners aan. Samen met hen zorg je ervoor dat er een vertrouwensrelatie met de cliënten wordt opgebouwd en rechten maximaal uitgeput worden. Je versterkt je team op vlak van kennis en methodische vaardigheden door ze feedback te geven, te coachen en te evalueren. Je signaleert noden van de burger aan het beleid, denkt mee na over mogelijke oplossingen en plaatst deze binnen het kader van jouw dienst. Samen met jouw team en de andere teamcoördinatoren bereid je de dossiers voor die voorgelegd worden aan het bijzonder comité sociale dienst.

Taakomschrijving

Taken
Leiding geven aan de medewerkers van het team
• Feedback, functionerings- en evaluatiegesprekken voeren
• Aansturen en motiveren van medewerkers om hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontplooiing
• Medewerkers begeleiden, ondersteunen en coachen
• Visie ontwikkelen en uitwerken met jouw team

Plannen, organiseren en coördineren van de werkzaamheden binnen het team
• Opmaken van lange- en korte termijnplannen met de medewerkers van jouw team
• Coördineren en toezien op de werkzaamheden binnen het team
• Instaan voor de taakverdeling binnen jouw team
• Coördineren, opvolgen en bijsturen van de dagelijkse planning en de taken van de medewerkers van jouw team
• Verzorgen van de interne communicatie binnen jouw team om zo een goede informatiedoorstroming en een maximale afstemming te waarborgen.
• Organiseren van het intern overleg binnen jouw team
• Regelmatig rapporteren aan het diensthoofd
• Signaleren van vormingsbehoeften binnen jouw team

Bewaken van de kwaliteit
• Meewerken aan de beschrijving van processen op teamniveau en meewerken aan de optimalisatie ervan
• Voorstellen doen ter verbetering van de werking van jouw team/ de dienst
• Toezien op de kwaliteit van de dienstverlening binnen jouw team/ de dienst
• De correcte toepassing van reglementen, procedures en normen bewaken
• Signaleren van noden naar het beleid en kunnen inspelen op tendensen
• Nota’s schrijven, deze verdedigen.
• Subsidiedossiers uitschrijven, subsidies opvolgen, evalueren, bijsturen.

Diversen
De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker draagt zo bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op deze manier een bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe klanten en aan een vlotte en efficiënte werking van de dienst.
De algemeen directeur kan een provisie ter beschikking stellen aan bepaalde personeelsleden voor het doen van kleine uitgaven. Daarnaast kan de algemeen directeur bepaalde personeelsleden belasten met de inning van geringe dagontvangsten. De verantwoordelijkheden rond deze taken zijn vastgelegd in het kasreglement vastgesteld door de gemeenteraad en OCMW-raad op 21 juni 2019. De aangeduide personeelsleden kunnen de aan hen toevertrouwde bevoegdheden niet weigeren. Dit geeft geen recht op enige bijkomende vergoeding.
Functievereisten
KENNIS
• Kennis over algemene managementtechnieken
• Algemene kennis over de werking van stad en ocmw
• PC-toepassingen (MS-office, vakgerelateerde software,…)
• Regelgeving volgens vakgebied
• Vakkennis

KERNCOMPETENTIES

1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 3)
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van eigen belang is.

2. ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 2)
Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen beweging zaken aan te pakken.

3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 2)
Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en inspelen op hun gevoeligheden, behoeften en wensen.

FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES

1. OVERTUIGEN (niveau 3)
Instemming verkrijgen van anderen via goede argumenten, gepaste beïnvloedingsmethodes en autoriteit.

2. RESULTAATGERICHT HANDELEN (niveau 2)
Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform het tijdspad en de afspraken.

3. COACHEN EN ONTWIKKELEN (niveau 2)
Medewerkers begeleiden tot optimale prestaties, groei in hun functie en de verruiming van hun loopbaankansen.


FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

1. LUISTEREN (niveau 3)
Zich bereid tonen en in staat zijn om (non)-verbale boodschappen van anderen op te nemen en te begrijpen.

2. BESLISSEN (niveau 3)
Zich eenduidig uitspreken voor een bepaald standpunt of voor een bepaalde actie, ondanks onvolledige kennis van de te volgen alternatieven en/of hun risico’s.

3. PLANNEN EN ORGANISEREN (niveau 2)
Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.

4. RICHTING GEVEN (niveau 2)
Medewerkers aansturen zodanig dat zij hun doelstellingen kunnen realiseren.

Profiel

warm hart voor kwetsbare burgers / gemotiveerde coach / creatief in het zoeken naar oplossingen / open houding / luisterend oor

 

Specifieke aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Je hebt minimaal één jaar relevante beroepservaring.

 

Heb je een buitenlands diploma?

Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd. Hiervoor kan je terecht bij NARIC: https://www.naricvlaanderen.be.

 

Algemene voorwaarden

Bij je inschrijving voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling).
 • Je bent van onberispelijk gedrag.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent lichamelijk geschikt voor de functie.
 • Je slaagt voor de selectieproeven.

Aanbod

We bieden jou een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je – na gunstige evaluatie – een contract onbepaalde duur.

Verloning volgens weddeschaal B4-B5 (index januari 2023)

 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit: 3.324,83 EUR
 • Bruto loon met 12 jaar anciënniteit: 4.141,46 EUR

Voor deze functie telt nuttige relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige voor maximum 12 jaar mee voor de geldelijke anciënniteit. Beroepservaring bij de overheid wordt in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie.

Je kan een loonsimulatie opvragen via wedden@sint-niklaas.be.

 

Extra financiële voordelen

 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro per geleverde 7u36 prestaties
 • Ecocheques met maximum van 160 EUR per jaar bij voltijdse tewerkstelling
 • Hospitalisatieverzekering via Belfius
 • Aanvullend pensioen voor contractuele medewerkers (2e pensioenpijler)
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer van 0,27 EUR per km of terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Jaarlijkse cadeaubon van 40 EUR
 • Diverse voordelen: zwemkaart, tussenkomst in sportieve activiteiten …

 

Niet-financiële voordelen

 • 20 wettelijke verlofdagen
 • 10 dagen extra verlof bij een volledig jaar voltijdse tewerkstelling
 • 14 feestdagen
 • Flexibele werktijden voor een goede balans tussen werk en privé
 • Mogelijkheid tot telewerk (in overleg met leidinggevende)
 • Boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Doorgroeimogelijkheden in de organisatie via objectieve selecties
 • Groepsvormende activiteiten, recreamomenten, personeelsfeesten en -uitstap

 

Wervingsreserve

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

 

Werkplek

Je werkplek is in het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 in Sint-Niklaas. In overleg met je leidinggevende is er ook mogelijkheid tot telewerk.

Praktisch

Data selectie:

 • Deel 1 bestaat uit een profielanalyse die zal doorgaan op woensdag 11 oktober 2023, tijdens de kantooruren (reservedatum: woensdag 18 oktober 2023).
 • Deel 2 bestaat uit een assessment. Dit gaan door op maandag 23, woensdag 25 of donderdag 26 oktober 2023 tijdens de kantooruren. Wij laten jou later weten wanneer je juist kan deelnemen.
 • Het laatste deel is het interview, deze data wordt later naar de kandidaten gecommuniceerd.

Het definitieve selectieprogramma wordt opgemaakt door de jury. Wijzigingen worden gecommuniceerd naar de kandidaten.

 

Selectieprogramma

Het selectieprogramma wordt opgemaakt door de jury volgens de bepalingen van de rechtspositieregeling. Het bestaat uit:

 • een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Tijdens het interview kan er teruggekoppeld worden naar de andere selectieonderdelen.
 • daarnaast 1 of meerdere van de volgende selectieonderdelen:
  • praktische proeven en/of schriftelijke proeven
  • gestandaardiseerde / geautomatiseerde selectietools (o.a. assessments, cognitieve vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, profielanalyses…).
   Deze proeven zijn eliminerend indien afgenomen door een extern bureau of door intern gekwalificeerde selectoren.
 • Wanneer er twintig of meer geldige kandidaturen zijn voor één vacature, kan een preselectie plaatsvinden waarbij het aantal kandidaten door middel van een selectietechniek wordt beperkt tot twintig.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen. Er worden meerdere competenties uit het competentieprofiel getest en er wordt gepeild naar de attitude van de kandidaten. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

 

Hoe solliciteren?

Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer dan ten laatste op

woensdag 4 oktober 2023 via het online formulier:

https://www.jobsolutions.be/register/17118-46
Vergeet niet je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma op te laden.

Voor meer informatie kan je terecht bij team selectie, afdeling personeel via vacatures@sint-niklaas.be of  03 778 31 25.

Plaats van tewerkstelling

Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas

Inhoudelijke contactpersoon

Michelle Van de Craen
michelle.vandecraen@sint-niklaas.be
03 778 31 25Scroll naar top