ABC

sociaal-cultureel werk

Medezeggenschap

De veranderingen waar sociaal-cultureel werkers zich voor inzetten zijn nooit neutraal. Ze streven naar een solidaire, inclusieve en duurzame democratie. Ze verbinden mensen, groepen en gemeenschappen rond die verandering, maar laten ook hun kritische stem horen en proberen actief alternatieven uit.

De missie van hun organisatie en hun eigen waarden en normen kleuren hun handelen. De belangen van de mensen, groepen en gemeenschappen met wie ze werken, zijn echter richtinggevend voor de verandering die ze nastreven. Ze besteden ook aandacht aan zij die niet willen of niet kunnen participeren.

Hierbij ijveren sociaal-cultureel werkers zo veel als mogelijk naar medezeggenschap. Vanuit een democratische basishouding streven ze naar doorgedreven betrokkenheid. Daardoor is iedere sociaal-culturele praktijk een democratische leerschool waarin sociaal-cultureel werkers streven naar inclusie in hun praktijk en de betrokkenheid van zo veel mogelijk mensen, groepen en gemeenschappen op elkaar. Die handelen niet alleen in eigenbelang, maar streven ernaar individuele bezorgdheden tot een publieke en gedeelde zaak te maken.

Waar mogelijk en nodig gaat betrokkenheid verder dan deelnemen (gebruikmaken van, meedoen met, kijken en luisteren naar) aan een initiatief van een organisatie. Sociaal-cultureel werkers en hun organisatie streven zo veel mogelijk naar ‘deelhebben’. Dit legt de nadruk op het actief mee vorm en inhoud geven aan een sociaal-culturele praktijk.

Maar ook op organisatieniveau zetten deelhebbers zich actief in voor de de werking en het beleid van de organisatie. Dit uit zich bijvoorbeeld in de inzet van de vele vrijwilligers of werken met groepen burgers die eigen initiatieven nemen binnen de krijtlijnen van de missie van de organisatie.

Scroll to Top