nov
15
2018

Zijn we in 2021 op weg naar échte Europese uitwisselingen?

Internationaal

Blog

Ben je je langetermijnplannen voor Europese samenwerkingen volop aan het uitstippelen? Dan knippert het jaar 2021 ongetwijfeld als een neon reclamebord in je achterhoofd. In deze blog werpen we een blik op het huidige én het nieuwe Europese subsidieprogramma van Erasmus+. En waarom we dit programma vanuit Socius alleen maar kunnen aanraden.

Meer impact en professionele energie

Er valt heel wat te zeggen over het subsidieprogramma van Erasmus+. In de eerste plaats dat het naadloos aansluit bij de educatieve of leerfunctie van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het programma is toegankelijk voor professionele medewerkers en vrijwilligers die zowel in de niet-formele als de formele educatie actief zijn.

Waarom we Erasmus+ aanraden? In 2017 deden we een bevraging bij sociaal-culturele volwassenenorganisaties die sinds 2014 een project onder Erasmus+ uitwerken. Daaruit blijkt dat zij hun Europese samenwerking en uitwisseling als zeer positief ervaren. De voornaamste meerwaarde: dat je als professional reflecteert over je eigen job, je werkvormen en dat je kennismaakt met nieuwe methoden in het buitenland. Ook creëren organisaties meer impact door gemeenschappelijke campagnes op te zetten met internationale partners. De internationale contacten boosten bovendien de professionele energie.

Met het programma van Erasmus+ creëer je meer impact via gemeenschappelijke campagnes met internationale partners.
Internationale mobiliteit en strategische partnerschappen

Het huidige programma omvat twee kernacties. De eerste is gericht op internationale mobiliteit en is zeer relevant voor niet-formele volwasseneneducatie. Sinds de start van Erasmus+ in 2014 kregen erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties in totaal maar liefst 182.621 euro subsidies om hun stafmedewerkers en vrijwilligers een opleiding in het buitenland te laten volgen. Zo vertrok een medewerker van Vormingplus Limburg naar Denemarken voor een vorming over digital storytelling. Dit succesverhaal illustreert mooi hoe professionalisering in het buitenland een positieve invloed heeft op heel de organisatie én de deelnemers.

De tweede kernactie van het programma gaat over ‘strategische partnerschappen’. Tot nu toe waren die vooral door een gebrek aan financiële middelen niet bepaald succesvol in onze sector. Maar daar komt verandering in. Aangemoedigd door de mooie resultaten onder kernactie 1 werkt Vormingplus Limburg nu ook onder kernactie 2 samen met internationale partners. Deze keer uit Cyprus en Polen. Het doel: methodieken uitwisselen en sensibiliseren rond het thema vluchtelingen. Deze methodieken geven op hun beurt inzicht in het integratieproces van de betrokken landen.

Het succesverhaal van Vormingplus Limburg illustreert mooi hoe professionalisering in het buitenland een positieve invloed heeft op heel de organisatie.
Kleinschalige uitwisselingen?

Al het bovenstaande slaat op de huidige subsidieperiode. De Europese subsidieprogramma’s van onder andere Erasmus+, Creatief Europa, Europa voor de Burger en het Europees Sociaal Fonds krijgen in 2021 een flinke update. In wat volgt zetten we de verschillen die nu al zichtbaar zijn in het Erasmus-programma op een rijtje.

Het eerste wat opvalt, is dat de naam ‘Erasmus+’ vanaf 2021 verandert naar ‘Erasmus’. Waarom is op dit moment niet duidelijk en misschien zelfs irrelevant. Ook opvallend: het voorgestelde Europese budget stijgt aanzienlijk in 2021. Even was er twijfel over de plaats van volwasseneneducatie in het Erasmus-programma, maar door de stijging van het budget is er meer financiële ademruimte en blijft het aandeel van volwasseneneducatie 4%. Nog zo’n positieve evolutie: de toevoeging van een nieuwe actie die kleinschalige uitwisselingen tussen Europese partners toelaat. Hoeveel middelen voor deze actie vrijgemaakt worden is nog niet duidelijk. Wel zou het hier gaan om een gedecentraliseerde actie die het Vlaams agentschap Epos beheert onder kernactie 2.

In het voorstel voor de volgende subsidieperiode is een nieuwe actie toegevoegd die kleinschalige uitwisselingen tussen Europese partners toelaat.

Dit voorstel kunnen we vanuit het sociaal-cultureel volwassenenwerk alleen maar toejuichen. In het huidige programma zijn samenwerking en uitwisseling namelijk enkel mogelijk in de marge van een initiatief onder kernactie 1. De meeste sociaal-culturele volwassenenorganisaties sturen medewerkers en vrijwilligers dan ook onder kernactie 1 naar het buitenland voor een opleiding of stage (ofwel: ‘jobshadowing’). Nuttig in het licht van professionalisering, maar jammer genoeg in hoofdzaak een eenzijdig verhaal: van Vlaanderen naar het buitenland. De nood aan kleinschalige uitwisselingen kwam ook duidelijk naar voren in onze bevraging van 2017.

Enkel goed nieuws dus? Het is te zeggen. De voorgestelde stijging in de Erasmus-begroting van 2021 tot 2027 oogt aanlokkelijk, maar een en ander is uiteindelijk afhankelijk van de politieke besluitvorming over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Het is met andere woorden nog af te wachten hoeveel financiële ruimte de lidstaten aan het Europese project willen geven.

Infosessie Erasmus+

Om dit laagdrempelige Europese subsidieprogramma helder te maken, organiseren Socius en Epos een gratis infosessie op maandag 19 november. Concreet gaan we dieper in op de mogelijkheden van kernactie 1 en kernactie 2 binnen het huidige programma van Erasmus+. De indiendata zijn nog niet officieel, maar vallen naar analogie met vorig jaar waarschijnlijk rond 1 februari 2019 (kernactie 1) en 1 maart 2019 (kernactie 2). Wil je graag deelnemen aan deze infosessie? Schrijf je dan hier in.


Ronny Leenknegt

Ronny Leenknegt

Scroll to Top