@home aanbod: Socius op de werkvloer

Met het @home aanbod brengt Socius vormingen bij jou op de werkvloer. Zo is heel je team in een keer mee en mag je rekenen op een vorming op maat van je organisatie.

In 2024 hebben we vijf @home-vormingen voor jou in petto. Voor elk aanbod kunnen we bij een beperkt aantal organisaties langs gaan. Contacteer de betrokken medewerkers om afspraken te maken en na te gaan of er nog ruimte is.

1. Rollen en functies @home

Gie Van den Eeckhaut en Silke Jaminé stomen je organisatie helemaal klaar voor een kwalitatieve visie op de rollen en functies. Na een online intakegesprek gaan we op basis van je vragen en vanuit de missie en visie van je organisatie aan de slag met je voltallige (beleids)team.

We onderzoeken welke invulling van de rollen en welke visie op de functiemix het best aansluit bij je organisatie. Zo krijg je een visie op maat die van bij de aanvang van jullie beleidsplanningsproces breed gedragen is.

Praktisch

Afhankelijk van het afgesproken programma komen we 1 of 2 dagdelen bij je langs. We rekenen 250 euro per dagdeel. Organisaties die een subsidiebedrag lager dan 300.000 euro ontvangen, betalen 125 euro per dagdeel.

Contacteer Gie Van den Eeckhaut of Silke Jaminé voor meer informatie.

2. Verenigingsdemocratie @home

Sociaal-culturele organisaties staan elke dag voor de uitdaging om vorm en richting te geven aan hun organisatie én daar vrijwilligers, leden, bestuur en professionals slim en evenwichtig in te betrekken. Hoe nodig je iedereen uit om mee te praten, mee te doen, mee te kiezen en mee te beslissen? Hoe maak je inspraak en participatie ook mogelijk voor community leden die zich los aan je organisatie willen binden? Of kort gezegd: hoe geef je verenigingsdemocratie in je organisatie vorm?

Aan de hand van onze verenigingsscan staan we stil bij de verenigingsdemocratie in je eigen organisatie. Op maat van je organisatie zoomen we in op (een van) de pijlers van het model en ga je na waarop je als organisatie nog kan inzetten.

Je hele (beleids)team kan aan de vorming deelnemen, maar het wordt nog interessanter als je meerdere profielen van je organisatie laat participeren: bestuurders, vrijwilligers, professionals, leden. Zo betrek je meteen verschillende perspectieven bij het nadenken over hoe jullie in je eigen organisatie verenigingsdemocratie (willen) waarmaken.

Praktisch

We komen 1 dagdeel bij je langs. We rekenen daarvoor 250 euro aan. Organisaties die een subsidiebedrag lager dan 300.000 euro ontvangen, betalen 125 euro.

Contacteer Marthe Jans voor meer informatie.

3. Je organisatie kantelen vanuit kruispuntdenken @home

Je organisatie bouwt mee aan een solidaire en inclusieve samenleving. Daarom streef je er naar een wendbare organisatie te zijn op maat van – en in – een superdiverse samenleving. Dat vraagt om een kanteling van je organisatie en een transformatie van beleidskeuzes tot organisatiepraktijk.

In dit @home traject ga je onder begeleiding van Silke Jaminé aan de slag met je volledige team. We vertrekken vanuit het kruispuntdenken en nemen jullie missie en visie onder de loep. Vervolgens zoeken we naar de drempels waaraan jullie vandaag al werken. We krijgen zicht op relevante maatschappelijke uitsluitingen waarin jullie een rol opnemen of waarin voor jullie een toekomst ligt. 

We werken vanuit een breedbeeld en focussen gaandeweg op concrete actiepunten en waken er samen over dat die in de dagelijkse werking van jullie organisatie een plek krijgen.

Praktisch

We komen 3 dagdelen bij je langs. We rekenen daarvoor 250 euro per dagdeel aan. Organisaties die een subsidiebedrag lager dan 300.000 euro ontvangen, betalen 125 euro per dagdeel.

Contacteer Silke Jaminé voor meer informatie.

4. Je oriënteren en verhouden op burgerinitiatieven @home

De jongste jaren dient zich een nieuwe golf van burgerinitiatieven aan. Burgers organiseren zich op eigen kracht en van onderuit. Ze spelen in op actuele maatschappelijke kwesties die door andere spelers onvoldoende worden opgenomen of ze ontwikkelen een heel nieuwe aanpak rond dezelfde kwesties. Ze zetten in op diverse thema’s en organiseren zich lokaal, bovenlokaal, op Vlaams en zelfs internationaal niveau.

Het civiel sociaal-culturele veld is volop in beweging. Enerzijds zien we relatief jonge initiatieven die zoekend zijn en op veel manieren ondersteuning kunnen gebruiken rond bijvoorbeeld het omgaan met vrijwilligerswerk, het ontwikkelen van een gepast organisatiemodel of het samenwerken met lokale besturen. Anderzijds is er het sociaal-cultureel werk met enige traditie en expertise, dat zoekt hoe het zich complementair en betekenisvol ten aanzien van deze nieuwe initiatieven kan verhouden.

Ben je als team op zoek naar hoe je je tegenover die nieuwe initiatieven kan verhouden, dan kan deze sessie je op weg zetten. Onder begeleiding van Nele Vanderhulst krijgt je team inzicht in het diverse veld aan burgerinitiatieven. Je wordt je bewust van het onderscheid tussen burgerinitiatieven versterken en burgers betrekken bij je werking. Je krijgt handvatten aangereikt die helpen om keuzes te maken in het versterken van burgerinitiatieven, vertrekkende van je eigen missie, visie en middelen.

Praktisch

We komen 1 dagdeel bij je langs. We rekenen daarvoor 250 euro aan. Organisaties die een subsidiebedrag lager dan 300.000 euro ontvangen, betalen 125 euro.

Contacteer Nele Vanderhulst voor meer informatie.

5. Politiserend werken @home

In politiserende praktijken maak je ongelijkheden, uitsluitingsmechanismen zichtbaar en voed je de publieke dialoog over hoe de samenleving ingericht kan worden. Politisering zit in het DNA van heel wat sociaal-culturele organisaties, maar het opnemen van een kritische rol en zorgen voor maatschappelijke beweging staan onder druk.

Misschien zorgt de beslissing om al dan niet publiek te gaan met bepaalde kwesties ook voor heel wat discussies in jullie team. In deze sessie gaan jullie aan de slag met een gedeeld begrippenkader over politisering en de politieke opdracht, en krijgen jullie zicht op de verschillende mogelijkheden van politiserend handelen. Jullie gaan na op welke kwesties jullie je als team, als organisatie willen betrekken. Waarom je al dan niet publiek zou gaan met een kwestie? Wat de randvoorwaarden zijn om dat mogelijk te maken? Je leert meer over de verschillende strategieën en welke afwegingen je kan maken bij het ontwikkelen van politiserende praktijken.

De begeleiding is in handen van Nele Vanderhulst. Zij werkte mee aan een handelingskader rond politiserend werken en gaat voor deze sessie aan de slag met de inzichten van het boek Publiek Gaan.

Praktisch

We komen 1 dagdeel bij je langs. We rekenen daarvoor 250 euro aan. Organisaties die een subsidiebedrag lager dan 300.000 euro ontvangen, betalen 125 euro.

Contacteer Nele Vanderhulst voor meer informatie.

Scroll to Top