Privacyverklaring

Socius hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Socius houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarom:

 • verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • is de verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen we jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • zijn we op de hoogte van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, willen we je hierop wijzen en deze respecteren.

Als Socius zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wil opnemen, dan kan dit via deze weg:

Socius vzw
tav. Max Frans
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
max.frans at socius.be
tel.: 02 215 27 08

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het versturen van nieuwsbrieven, publicaties en uitnodigingen;
 • het faciliteren van je deelname aan onze activiteiten;
 • het publiceren van bijdragen en vacatures op onze site.

Voor deze doelstellingen kunnen we de volgende persoonlijke identiteitsgegevens van je vragen:

 • naam
 • voornaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mail

We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De nieuwsbrieven en uitnodigingen die je van ons ontvangt, zijn in overeenstemming met de keuze die je hebt aangevinkt bij je abonnering. Je kan steeds je keuze(s) aanpassen of jezelf uitschrijven via de link die je onderaan elke nieuwsbrief of aankondiging terugvindt.

Automatische verwerking van niet-persoonlijke gegevens

Daarnaast houden we ook anonieme gegevens bij in verband met het gebruik van onze digitale media zoals onze websitew, Google Analytics, Mailchimp, Facebook en Twitter waarbij we onder andere het aantal unieke bezoekers op website, het percentage geopende mails en andere anonieme statistieken bijhouden en analyseren, om onze communicatie te verbeteren.

Doorgeven van gegevens aan derden

De gegevens die je aan ons bezorgt, kunnen wij verstrekken aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken we gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting);
 • het verzamelen van (geanonimiseerde) gegevens met betrekking tot het gebruik van onze site;
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Verder worden jouw gegevens noch uitgeleend, noch verhuurd noch verkocht aan derde partijen.

Bewaartermijn

Socius bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. We verbinden ons ertoe om minstens om de 5 jaar te verifiëren of je gegevens up-to-date zijn en/of we deze nog langer mogen bewaren. Sowieso heb je te allen tijde het recht om jouw gegevens die in ons bezit zijn te wijzigen en/of te laten verwijderen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen;
 • we anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage en het recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je ontvangen hebben. Je vindt onze contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Je hebt ten slotte het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan dit voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Socius vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging vermelden we op onze site. De laatste wijziging gebeurde op 17 mei 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring worden in ons archief opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wil raadplegen.

Scroll to Top