Gids

zakelijke ondersteuning

Je organisatie verder uitbouwen. Werken met vrijwilligers. Een sterk communicatiebeleid op poten zetten. … Socius helpt je op heel wat domeinen verder, maar voor de ondersteuning van je zakelijk beleid kan je ook terecht bij tal van andere organisaties. We gidsen je door het ondersteuningslandschap en focussen hierbij op de non-profit spelers bij wie je terecht kan.

Heb je nog tips en/of aanvullingen? Laat het ons dan zeker weten.


Agentschap Integratie en Inburgering

Interculturaliseren

Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt ondersteuning aan organisaties die inzetten op integratie en inburgering. Het Agentschap verstrekt onder meer achtergrondinformatie over het omgaan met diversiteit, toegankelijk communiceren met anderstaligen en juridische informatie. Je kan er ook terecht voor vormingen of ondersteuning op maat.

   https://www.integratie-inburgering.be/nl

Anysurfer

Digitaliseren, Toegankelijkheid

Wil je de toegankelijkheid van je website screenen? Anysurfer helpt je toegankelijk bouwen met advies, auditrapporten en opleiding. Volg toegankelijkheidsrichtlijnen en verbeter je dienstverlening voor alle bezoekers. Ook voor wie slecht ziet, slecht hoort of niet zo vlug met de vingers is.

   https://www.anysurfer.be/nl

Assuralia

Verzekeringen

Ben je als particulier op zoek naar neutrale informatie over verzekeringen? Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, bundelt op haar website allerhande informatie over verzekeringen en risico’s. Je vindt er allerlei tips en brochures.

   https://www.assuralia.be/

Auteursrechten.be

Intellectuele rechten

Auteursrechten en de juridische, fiscale en economische kant ervan worden voor je verstaanbaar, praktisch en transparant uit de doeken gedaan op Auteursrechten.be Ook voor niet-juristen en niet-fiscalisten.

   https://auteursrechten.be/

BankWijzer: kredieten van commerciële spelers

Financiering via kredieten

BankWijzer biedt je de mogelijkheid om een geïnformeerde keuze over je eigen financiële middelen te maken. BankWijzer is een initiatief van Fairfin, een sociaal-culturele organisatie die streeft naar een nieuw financieel systeem dat transparant, rechtvaardig en democratisch is.

   https://bankwijzer.be/nl

Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS)

Financiering via giften en fondsen

De BFFS biedt een overzicht van alle filantropische stichtingen en informeert over veranderingen in wetgeving, nieuwe trends, Europese initiatieven …

   https://www.stichtingen.be/nl/

Bestuurcode Cultuur

Goed besturen

Is je culturele organisatie efficiënt georganiseerd? Is de taakverdeling tussen enerzijds bestuur en anderzijds directie helder? Is de besluitvorming controleerbaar en transparant? Om je te helpen werd in 2020 de Bestuurcode Cultuur gelanceerd door het centrum Cultuurmanagement en -beleid van de UAntwerpen. Naast de code vind je op de website een toolbox met nuttige tools en templates.

   https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/fonds-voor-cultuurmanagement/onderzoek-publicaties/bestuurscode-cultuur/

Cera

Financiering via giften en fondsen

Cera ondersteunt initiatieven die zich inzetten voor een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels, voor warme en zorgzame buurten of voor sterke en breed gedragen coöperaties. Via de website kan je nagaan of je project past binnen de ambities waarin Cera investeert en of het voldoet aan een aantal criteria.

   https://www.cera.coop/nl/particulieren/steun-aan-samenleving

Creative Europe

Internationaliseren

Creative Europe is het subsidieprogramma van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren. De focus ligt hierbij op transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, alsook de professionele ontwikkeling via uitwisseling van artistieke expertise, innoverende businessmodellen, digitale praktijken, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking. Creative Europe bestaat uit 3 luiken: een luik Cultuur voor de culturele en creatieve sectoren, een luik MEDIA voor de audiovisuele sector en een cross-sectoraal luik.

   https://www.creativeeurope.be/nl

Cultuurconnect

Digitaliseren

Digitale innovatie in kunst en cultuur. Daar staat Cultuurconnect voor. Hoe veranker je het digitale in de missie, visie en vaardigheden van je cultuurorganisatie. Via de opleiding Digitaal Leiderschap in de Cultuursector versterk je jouw expertise voor een duurzame digitale strategie voor je organisatie.

   https://www.cultuurconnect.be/

Cultuurloket

Financiering via kredieten

Wat is financiering? Hoe maak je een financierings- of investeringsplan op? Welke financiële instrumenten bestaan er? Wat is een gezonde financieringsmix? Hoe maak je een begroting op? … Cultuurloket biedt binnen de brede cultuursector zakelijke ondersteuning aan. Je kan er terecht voor kennis, opleidingen, modeldocumenten of eerstelijnsconsult over financieringsmogelijkheden.

   https://www.cultuurloket.be

Cultuurloket

Financiering via giften en fondsen

De Fondsenwijzer van Cultuurloket is een niet-exhaustieve lijst van fondsen die relevant zijn voor (socio)-culturele projecten. Beschouw deze lijst als een inspiratiebron, maar ga zeker ook verder zoeken. Sommige fondsen doen jaarlijks projectoproepen via bijvoorbeel de Koning Boudewijnstichting, sommige selecteren via organisaties in het veld, bij andere kan je je project voorstellen. Ten slotte gaan sommige stichtingen zelf ook op zoek naar projecten die ze kunnen ondersteunen.

   https://www.cultuurloket.be/kennisbank/aanvullende-financiering/fondsenwijzer

Cultuurloket

Boekhouden

Wie valt onder de boekhoudwetgeving? Wat is boekhouden en wat zijn de principes ervan? Soorten boekhouding? De jaarrekening? Bij Cultuurloket, dat zakelijk ondersteuning aanbiedt aan de brede cultuursector, kan je terecht voor kennis, opleidingen, modeldocumenten of eerstelijnsconsult.

   https://www.cultuurloket.be/

Cultuurloket

Ondernemen en innoveren

Een ondernemingsplan opmaken, verdienmodellen, contracteren, digitaal ondernemen, …

Bij Cultuurloket, dat zakelijk ondersteuning aanbiedt aan de brede cultuursector, kan je terecht voor kennis, opleidingen, modeldocumenten of eerstelijnsconsult.

   https://www.cultuurloket.be/

Cultuurloket

Leidinggeven en personeelsinzet

Flexijob? IBO? Beroepsinlevingsstage? Zelfstandige? Vergoedingen en inkomsten? Bij Cultuurloket kan je terecht voor alle basisinformatie over de verschillende sociale statuten.

   https://www.cultuurloket.be/

Cultuurloket

Goed besturen

Tips om te vergaderen? Over de samenstelling van het bestuurorgaan en haar leden? Goed besturen? Bij Cultuurloket, dat zakelijk ondersteuning aanbiedt aan de brede cultuursector, kan je terecht voor kennis, opleidingen, modeldocumenten of eerstelijnsconsult.

   https://www.cultuurloket.be/

Cultuurloket

Gebruik van ruimte

Huurregimes. Popups. Bruikleen of gebruikersovereenkomst. Alles over hetgebruik van ruimte. Bij Cultuurloket, dat zakelijke ondersteuning aanbiedt aan de brede cultuursector, kan je terecht voor kennis, opleidingen, modeldocumenten of eerstelijnsconsult.

   https://www.cultuurloket.be/

Cultuurloket

Verenigingsrecht en beheer vzw

Verschillen tussen rechtspersoonlijkheden en het wetgevend kader ervan. Verschillende organisatievormen. Wat te doen bij de stopzetting van jouw activiteiten? Bij Cultuurloket, dat zakelijk ondersteuning aanbiedt aan de brede cultuursector kan je terecht voor kennis, opleidingen, modeldocumenten of eerstelijnsconsult.

   https://www.cultuurloket.be/

Cultuurloket

Intellectuele rechten

Auteursrechten, naburige rechten, collectieve beheersvernnootschappen. Bij Cultuurloket, dat zakelijk ondersteuning aanbiedt aan de brede cultuursector kan je terecht voor kennis, opleidingen, modeldocumenten of eerstelijnsconsult.

   https://www.cultuurloket.be/

Cultuurloket

Belastingen en BTW

Wat is BTW? Wie is BTW-plichtig? Administratieve verplichtingen inzake BTW. Indirecte en directe belastingen. … Bij Cultuurloket, dat zakelijk ondersteuning aanbiedt aan de brede cultuursector, kan je terecht voor kennis, opleidingen, modeldocumenten of eerstelijnsconsult.

   https://www.cultuurloket.be/

Cultuurloket

Verzekeringen

Elke project brengt risico’s met zich mee. Maar wat moet je verzekeren? Bij Cultuurloket, dat zakelijk ondersteuning aanbiedt aan de brede cultuursector, kan je terecht voor kennis, opleidingen, modeldocumenten of eerstelijnsconsult.

   https://www.cultuurloket.be/

De Ambrassade

Gebruik van ruimte

De handleiding ‘Ruimte delen’ van de De Ambrassade bespreekt heel praktische zaken zoals het afsluiten van een goed contract tussen de eigenaar en de verschillende gebruikers, verzekeringen en aansprakelijkheid, of hoe je aan de nodige financiële middelen komt om een gedeeld ruimte initiatief uit de grond te stampen.

   https://ambrassade.be/nl/handleiding-ruimte-delen

De Verenigde Verenigingen

Verenigingsrecht en beheer vzw

Op zoek naar informatie over de hervorming van het verenigingsrecht? De Verenigde Verenigingen biedt informatie en verwijst door naar organisaties die specifieke ondersteuning bieden.

   https://www.deverenigdeverenigingen.be/dossiers/vennootschappen-en-verenigingen

Demos

Toegankelijkheid

Op zoek naar kennis en ondersteuning over toegankelijke cultuur voor mensen met een handicap?

Demos is een kenniscentrum dat inzet op het vormgeven en het werken aan gelijkheid  en participatie in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector. Zo zetten ze onder meer in op toegankelijkheid van mensen met een handicap.

   https://demos.be/kenniscentrum/dossier/toegankelijke-cultuur-voor-mensen-met-een-handicap

Demos

Interculturaliseren

Hoe maak je als organisatie werk van gelijke participatiekansen? Demos ondersteunt en inspireert cultuur-, jeugd- en sportaanbieders om in te zetten op gelijke participatiekansen. Je vindt er een helpdesk, kan een coachingsgesprek of begeleiding op maat vragen.

   https://demos.be/participatief-werken/hoe-wij-ondersteunen

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Cultuursubsidies

Projectsubsidies voor bovenlokale projecten, een samenwerking opzetten met organisaties uit de Franse gemeenschap? Subsidies voor sociaal-cultureel volwassenenwerk? Het Departement Cultuur, Jeugd en Media 57 verschillende subsidieregelingen voor natuurlijke personen, organisaties of lokale besturen in een handige subsidiewijzer.

   https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/subsidiewijzer

Digiraf

Digitaliseren

Op zoek naar begeleiding in je digitale reis als organisatie? Met inzet van het digitale meer impact genereren? Je toekomstplan mee helpen uitzetten op digitaal, communicatief en strategisch vlak? Digiraf geeft digitaal advies aan socialprofitorganisaties.

   https://digiraf.gent/

Digitale maturiteit

Digitaliseren

Hoe ver staat jouw culturele organisatie op het vlak van digitale ontwikkeling? Evalueer het zelf met de evaluatietool voor de culturele sector. Leer uit jouw score en vergelijk met andere culturele organisaties. Een initiatief van Meemoo, in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap.

   https://www.digitalematuriteit.be/

Diversicom

Toegankelijkheid

DiversiCom faciliteert de tewerkstelling van personen met een handicap op basis van hun vaardigheden. Diversicom begeleidt de werkzoekende met een beperking, adviseert de werkgever, legt verbindingen tussen en bespreekt hun beste praktijken zodat ze van dienst kunnen zijn voor anderen.

   https://diversicom.be/nl/home-2/

Ecolife

Verduurzamen

Ecolife is een kenniscentrum voor footprinting en ecologische gedragsverandering. Ecolife ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven om hun ecologische doelstellingen te realiseren. De organisatie ontwikkelt tools en scans om je ecologische impact te meten en begeleidt veranderingstrajecten in organisaties met medewerkers en andere betrokkenen.

   https://www.ecolife.be

eDiv

Interculturaliseren

eDiv is een  online tool van Unia voor een diverse en inclusieve werkomgeving. Je vind er informatie over het uitwerken van een diversiteitsbeleid, het aanwerven en behouden van divers talent en over leidinggeven in diverse teams. De tool biedt een overzicht van de wetgeving, regels en subsidies rond diversiteit. Met de tool kan je zelf aan de slag via online leermodules, tools of werkinstrumenten en inspirerende voorbeelden.

   https://www.ediv.be

Ella vzw

Interculturaliseren

Als organisatie aansluiting vinden op een superdiverse samenleving? Ella vzw biedt vorming en trajectbegeleiding aan over tal van thema’s, maar altijd met een focus op kruispuntdenken, gender en etniciteit.

   https://ellavzw.be

Enter Digital

Digitaliseren

Wil je digitale of IT systemen die je voluit ondersteunen? Die je nóg beter doen samenwerken? Je data overzichtelijk houden en je communicatie een boost geven? Enter Digital begeleidt purpose driven non-profits naar IT die voor je werkt, niet tegen je. Naar een systeem dat je werking vereenvoudigt en je impact vergroot, zodat je klaar bent voor de toekomst. Je missie realiseren, daar draait het om. Niet om de technologie.

   https://www.enterdigital.coop/

EPALE

Internationaliseren

EPALE is een Europese, meertalige, open gemeenschap van professionals uit de volwasseneneducatie. De organisatie biedt informatie en inspiratie. Je vindt er nieuws, ondersteuningsmateriaal of je kan deelnemen aan discussies binnen de community. Via het elektronisch platform kan je ook op zoek naar partners binnen Europa.

   https://epale.ec.europa.eu/nl

Epos Vlaanderen

Internationaliseren

Op zoek naar Europese samenwerking of uitwisseling? Erasmus+ is een Europees programma op het gebied van onderwijs (met inbegrip van informeel leren en niet-formeel leren), opleiding, jeugdzaken en sport. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar sociale inclusie, duurzaamheid, digitalisering en democratische participatie als Europese prioriteiten. Je komt alles te weten over het programma en de projectaanvraag op de website van Epos Vlaanderen of je kan met je vragen terecht bij een van hun consulenten.

   https://www.epos-vlaanderen.be

ESF

Internationaliseren

Leren en competentieontwikkeling, sociale inclusie, sociale innovatie, werkbaar werk? Het Europees Sociaal Fonds stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Alle informatie en openstaande oproepen vind je op de website van ESF.

   https://www.esf-vlaanderen.be/project/oproepen

Europahuis Ryckevelde

Internationaliseren

Als je met jouw organisatie over het muurtje wil kijken om nieuwe inspiratie of ervaringen op te doen, helpt Europahuis Ryckevelde je op weg. Europahuis Ryckevelde biedt een subsidieoverzicht, helpt bij Partnerfinding en biedt ondersteuning via online coachingsessies en een helpdesk.

   https://www.europahuis.be/nl/ga-internationaal/ondersteuning

Febecoop

Ondernemen en innoveren

Febecoop Vlaanderen-Brussel is een coöperatief advies- en kenniscentrum. Febecoop vertaalt de kennis van coöperatief en sociaal ondernemen in publicaties, workshops en eerstelijns- en tweedelijnsadvies op maat van ondernemers en starters. Omgekeerd hebben ze dankzij hun adviesverlening en bestuursmandaten in verschillende coöperaties een scherp zicht op wat er leeft bij coöperatieve en sociale ondernemers, en welke thema’s ze het best onderzoeken en ontwikkelen.

   https://vlaanderen-brussel.febecoop.be

FOD Economie

Intellectuele rechten

Op de website van de FOD Economie vind je een schat aan informatie over intellectuele eigendomsrechten in de brede zin van het woord. Wat is intellectuele eigendom? Wil je begrijpen wat een octrooi beschermt en wat het verschil is met auteursrechten? … Bekijk zeker eens de website, je vindt er onder meer een uitgebreide praktische gids voor contracten over dit thema terug.

   https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom

Fonds Culturele Infrastructuur

Gebruik van ruimte

Op zoek naar extra middelen voor je infrastructuurambities? De Vlaamse overheid verleent investeringssubsidies voor grote (stedelijke) en sectorale accomodaties in de sectoren jeugd en cultuur. Dat doet ze via het Fonds Culturele Infrastructuur. Toegankelijkheid van culturele infrastructuur en het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur zijn enkele van de sectorale prioriteiten. Je kan er ook terecht voor een renteloze energielening.

   https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur

Gespecialiseerd Team Bemiddeling

Toegankelijkheid

GTB – het Gespecialiseerd Team Bemiddeling – helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om geschikt werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen ze ook ondernemers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers.

   https://www.gtb.be/

Gids voor giften & legaten

Financiering via giften en fondsen

De gids voor giften en legaten informeert je over schenkingen en legaten, erfrechten voor legaten aan verenigingen en duo-legaten.

   https://www.giften-legaten.be/v2/

Goed bestuur

Goed besturen

Goed bestuur is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met Verso en UNIPSO en een praktisch en kwaliteitsvol zelfevaluatie-instrument voor de directie en de raad van bestuur van elke social profitonderneming.

   https://goedbestuur.be

Greentrack

Verduurzamen

Greentrack wil de ecologische voetafdruk van de cultuursector verkleinen. Op hun website vind je onder andere een checklist duurzame events, toolkits rond klimaatadaptatie en een Eco/Checklist Gebouw. Greentrack is vooral actief in Gent, en werkt daar samen met het Gents Kunstenoverleg (GKO).

   https://greentrack.be/gent/home

Groeilabz

Ondernemen en innoveren

Groeilabz is een initiatief van Verso, Groep Maatwerk, Herwin, Sociare, SOM, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en Zorgnet-Icuro en biedt een opleidingsformat voor managers binnen sociale ondernemingen. Je kan er deelnemen aan bootcamps of lerende netwerken.

   https://groeilabz.be/

Groeilabz

Leidinggeven en personeelsinzet

Groeilabz is een initiatief van Verso, Groep Maatwerk, Herwin, Sociare, SOM, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en Zorgnet-Icuro. Deze 8 werkgeversorganisaties vertegenwoordigen de brede social profit. Zij sloegen de handen in elkaar om met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen interactieve en laagdrempelige ondernemerschapstrajecten aan te bieden aan sociale ondernemingen.

   https://groeilabz.be/

Growfunding

Financiering via crowdfunding en alternatieve munten

Growfunding is een Belgisch platform voor civic crowdfunding. Het platform brengt mensen en middelen samen en ondersteunt projecten die onze samenleving sterker en duurzamer maken. Growfunding zet in op een bottom-up aanpak om duurzame partnerschappen op te bouwen, tussen burgers, organisaties, bedrijven, overheden en academici. Die samenwerking versterkt niet alleen de projecten maar ook de verschillende lokale gemeenschappen.

   https://www.growfunding.be/nl

Handicap & Arbeid

Toegankelijkheid

Handicap & Arbeid is een overlegplatform dat informeert en sensibiliseert over werk en werkgelegenheid voor personen met een handicap en chronische ziekte. Je vindt er vooral informatie en goede praktijken.

   https://www.handicapenarbeid.be

Hannah Arendt Instituut

Interculturaliseren

Onze diverse en snel veranderende maatschappij biedt ons grote kansen en stelt ons tegelijk voor concrete uitdagingen. Het Hannah Arendt Instituut wil daarop inspelen en meewerken aan een stabiele samenleving, waarin iedereen zich betrokken voelt. Dat doen ze door de wetenschappelijke kennis over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers.

   https://hannah-arendt.institute/

Hefboom

Financiering via kredieten

Hefboom verschaft krediet aan projecten, organisaties en ondernemingen om hun maatschappelijk doel te realiseren. Het gaat over overbruggingskredieten (voor subsidies), investeringskredieten en bedrijfskapitaalkredieten. Maar je kan bij Hefboom evengoed terecht voor een impuls- of cultuurkrediet.

   https://hefboom.be/financiering

Hefboom

Ondernemen en innoveren

Beleidsplanning en strategievorming? Innovatief organiseren? Hefboom ondersteunt coöperaties en vzw’s die zich inzetten voor een sociale en duurzame samenleving. Hefboom doet dit onder meer door ondersteuning te bieden op het vlak van het management en bestuur van organisaties.

   https://hefboom.be/diensten/

Hefboom

Goed besturen

Beleidsplanning en strategievorming? Innovatief organiseren? Hefboom ondersteunt coöperaties en vzw’s die zich inzetten voor een sociale en duurzame samenleving. Hefboom biedt advies, begeleiding en coaching over verschillende onderwerpen die essentieel zijn voor goed bestuur, zoals beleidsplanning en strategie of het uitstippelen van een duurzaam zakelijk en financieel beleid.

   https://hefboom.be/advies/

I-Diverso

Interculturaliseren, Toegankelijkheid

I-Diverso is een samenwerking van WEB vzw en Groep INTRO. De organisatie biedt – naast werkbemiddeling – ondersteunende HR-diensten op de domeinen werving en selectie, onthaal, retentie en re-integratie, job- en taalcoaching, diversiteit en innovatie en werkplekoptimalisatie.

   https://i-diverso.be

ICOBA

Leidinggeven en personeelsinzet

ICOBA is het kennis- en expertisecentrum rond grensoverschrijdend en agressief gedrag voor de Vlaamse social profit. ICOBA maakt deel uit van VIVO. De beheerscomité’s van de Sociale Fondsen PC 319.01, 329.01 en 331 en de Vormingsfondsen PC 318.02 en 327.01 zijn de opdrachtgevers.

   https://www.icoba.be

Ik organiseer.be

Verduurzamen

ikorganiseer.be is een website ter ondersteuning van jonge organisatoren van muziekevenementen. Het is dé plek waar je als organisator een bundeling van betrouwbare en kwalitatieve informatie kan vinden. Op de site vind je tips rond ecologisch organiseren op het vlak van voorzieningen, organisatie, mobiliteit en promotie.

   https://www.ikorganiseer.be

Individueel maatwerk

Toegankelijkheid

Individueel maatwerk is een site van de Vlaamse overheid met informatie en een stappenplan voor de aanvraag van een financiële compensatie voor extra ondersteuning van een werknemer met een erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking.

   https://www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk/individueel-maatwerk-voor-werkgevers

Inter

Toegankelijkheid

Inter is een expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design. Het centrum geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, maakt evenementen toegankelijk, geeft vormingen, adviseert overheden en doet onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in Vlaanderen.

   https://www.inter.vlaanderen/

Kenniscentrum Vlaamse Steden

Gebruik van ruimte

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden bestudeerde in 2015 aan de hand van binnen- en buitenlandse voorbeelden de condities waaronder tijdelijke invullingen in Vlaanderen een volwaardig instrument kunnen worden. De resultaten van het onderzoek werden begin 2016 verwerkt tot deze website. Met deze kennisbank wil het Kenniscentrum Vlaamse Steden de steden en gemeenten de mogelijkheid bieden om zich te verdiepen in de kansrijke opties voor tijdelijk gebruik van gronden en panden.

   https://www.tijdelijkgebruiken.be/Paginas/default.aspx

Koning Boudewijnstichting

Financiering via giften en fondsen

De Koning Boudewijnstichting stimuleert filantropie en begeleidt individuen en bedrijven die zich willen inzetten voor een betere wereld. Met die steun versterken ze organisaties en burgers die bijdragen aan een betere samenleving. De stichting heeft onder meer programma’s rond sociale rechtvaardigheid en armoede, gezondheid, maatschappelijk engagement, het ontwikkelen van talenten en klimaat. Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe oproepen.

   https://kbs-frb.be/nl

Kopiloot

Boekhouden

Kopiloot is een online databank van zakelijke dienstverleners voor ondernemers in de creatieve sector. Hier vind je hulp op boekhoudkundig, juridisch, financieel en strategisch vlak. Het platform is bedoeld als aanvulling op het gratis advies dat je als creatieve ondernemer bij Flanders DC en Cultuurloket kan krijgen. Op Kopiloot vind je hulp bij de verdere stappen, bijvoorbeeld om boekhoudkundige, juridische of andere diensten uit te besteden, of om een langer begeleidingstraject te doorlopen.

   https://www.kopiloot.be/begeleiders?search_input=boekhouding

Kortom

Communicatie en marketing

Op zoek naar informatie over publieke communicatie? Bijleren als communicatieprofessional? Leren van specialisten en collega’s uit het werkveld? Klop dan aan bij Kortom, de onafhankelijke vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie.

   https://www.kortom.be/

Kunst in Huis

Gebruik van ruimte

Aan een democratische prijs kunst onlenen? Kunst in Huis werkt als een bibliotheek. Bovendien kan bijna elk werk ook aangekocht worden. En organisaties en bedrijven kunnen bovendien nog beroep doen op artistiek advies, transport en installatie.

   https://kunstinhuis.be/

Kwadraet

Vrijwilligers

Je kan aankloppen bij Kwadraet als je op zoek bent naar vorming, procesbegeleiding of intervisie over vrijwilligerswerk op maat van jouw organisatie.

   https://www.kwadraet.be/

Levl

Interculturaliseren

Levl is erkend als participatieorganisatie, bundelt expertise en adviseert over de inclusie van mensen met een buitenlandse herkomst. Levl is bereikbaar voor onderzoekrapporten, informatie en vorming op maat.

   https://levl.be

Linc vzw

Communicatie en marketing

Digital storytelling? Op zoek naar een vorming rond e-inclusie of geletterdheid? Voor dat alles kan je terecht bij Linc vzw, de sociaal-culturele organisatie die inzet op de versterking van mensen via de verbindend en emanciperende kracht van (digi)taal.

   https://www.linc-vzw.be/

Mediaraven

Communicatie en marketing

Mediaraven grijpt de kansen van digitale media met kinderen, jongeren en al wie met hen werkt. Met hun ervaring en expertise creëren ze: een experimenteerruimte om samen media te maken en mediacompetenties te ontwikkelen, een breed vormings- en ondersteuningsaanbod voor wie met jongeren en media aan de slag wil en digitale tools en mediaproducten voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt. In het nest van Mediaraven vind je een divers team experten, je vindt er vast de juiste persoon voor jouw vraag over jongeren en digitale media.

   https://www.mediaraven.be

Muntuit

Financiering via crowdfunding en alternatieve munten

Muntuit is een lerend netwerk voor gemeenschapsmunten. Het promoot, ondersteunt en ontwikkelt gemeenschapsmunten over heel Vlaanderen en Brussel. Je kan er terecht voor advies, vorming en procesbegeleiding.

   https://www.muntuit.be/

MVO Vlaanderen

Verduurzamen

MVO Vlaanderen, het kenniscentrum voor duurzaam ondernemen van de Vlaamse Gemeenschap biedt je onder meer een overzicht aan tests en scans die je op weg zetten in het verduurzamen van je organisatie. Op de site vind je ook netwerken en adviseurs die je kunnen helpen om aan de slag te gaan, gegroepeerd rond meer dan 40 thema’s, van eerlijke marketing tot sociaal aankopen.

   https://www.mvovlaanderen.be

Nationale Loterij

Financiering via giften en fondsen

De Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. Ze verdeelt de winsten via subsidies en projectoproepen. Daarnaast kan je ook sponsoring aanvragen voor nationale evenementen voor sport, cultuur en muziekfestivals als voor lokale, sociale en kleinschalige projecten. Je moet wel een Belgisch publiekrechtelijk of privaatrechtelijk rechtspersoon zijn en handelen zonder winstoogmerk.

   https://www.nationale-loterij.be/over-ons/subsidies

Procura

Verenigingsrecht en beheer vzw, Vrijwilligers

Procura is het kenniscentrum voor non-profit en sociale economie van Beweging.net. Als lid kan je de juridische wegwijzer van VZW Actueel raadplegen en eerstelijnsadvies vragen.

   https://www.procura.be/

publiq

Communicatie en marketing

publiq smeedt duurzame samenwerkingsverbanden in het brede vrijetijdsdomein: lokale besturen, onderwijsinstellingen, spelers uit de artistieke, jeugd-, sport- en cultuursector, middenveldorganisaties, media, organisaties en bedrijven met vergelijkbare doelstellingen … publiq, bekend van de vrijetijdsagenda UiTinVlaanderen brengt partners samen rond producten, diensten, kennis, publieksstrategieën en communicatiekanalen met een maatschappelijke meerwaarde.

   https://www.publiq.be/nl/wat-we-doen

Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media

Verduurzamen

Je eigen organisatie verduurzamen? Deel uitmaken van een brede transitiebeweging?

Pulse gelooft dat cultuur een motor kan zijn voor de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Het verbindt een duizendtal organisaties en individuen uit de cultuur-, jeugd en mediasector. Op Cultuurzaam.be vind je een toolkit met energiemeters, CO2 calculators, eco/checlists, bankwijzers of zelfs een afvalchecklist. Sluit je aan als Pulse-genoot en neem deel aan praktijksafari’s, plugins, fora en trefdagen.

   https://www.pulsenetwerk.be

Scwitch

Ondernemen en innoveren

Opmaken van een beleidsplan? Organisatiedoorlichting? Financieel beheer op punt stellen? Via Scwitch kom je op het spoor van consulting, begeleiding en doorlichting door experten.

   https://scwitch.be/consulting-begeling-doorlichting/

Scwitch

Verenigingsrecht en beheer vzw

Instrumenten en modeldocumenten om een vzw te starten? Vragen over het beheer van je vzw? Juridisch advies of bijstand? Begeleiding of doorlichting? Scwitch ondersteunt socioculturele organisaties in hun zakelijk beheer.

   https://scwitch.be/

Scwitch

Intellectuele rechten

Aangifte van bewakingscamera’s? Bescherming van persoonsgegevens? Schadevergoeding betalen bij het gebruik van foto’s? Scwitch, zakelijk ondersteuner voor socioculturele organisaties helpt je verder.

   https://scwitch.be/

Scwitch

Samenaankoop

Op zoek naar een CRM-systeem, online betaalsysteem, hybride vergadersystemen … ? Via de samenaankoop van Scwitch, zakelijk ondersteuner voor socioculturele organisaties kan je instappen in samenaankopen.

   https://scwitch.be/samenaankoop/

Scwitch

Financiering via crowdfunding en alternatieve munten

Scwitch, de zakelijk ondersteuner voor socioculturele organisaties, verzamelde op haar website een handig overzicht van crowdfundingplatformen voor organisaties uit de culturele sector.

   https://scwitch.be/opensource/crowdfundplatforms/

Slimgedeeld.be

Gebruik van ruimte

Slim Gedeeld is een project van de Verenigde Verenigingen in samenwerking met het beleidsdomein Onderwijs van de Vlaamse overheid. Eind 2016 verscheen een wegwijzer en website om het openstellen van schoolinfrastructuur te faciliteren voor scholen, lokale besturen en verenigingen. Dit gebeurde aan de hand van inspirerende goede praktijkvoorbeelden, (kant-en-klare) modeldocumenten, (lokale) tips en tricks.

   http://slimgedeeld.be

Sociale InnovatieFabriek

Ondernemen en innoveren

Heb je een sociaal innovatief concept in gedachten? Wil je verder springen met jouw sociale innovatie? Of wil jouw organisatie zichzelf vernieuwen en haar maatschappelijke impact vergroten? De Sociale InnovatieFabriek helpt je om antwoorden te vinden op de uitdagingen van je sociaal innovatieve project of sociale onderneming. Je vindt er tools, inspriatie, wokshops en je kan je verbinden met andere sociale ondernemers.

   https://www.socialeinnovatiefabriek.be/

Sociale InnovatieFabriek

Leidinggeven en personeelsinzet

De Sociale InnovatieFabriek wil sociale innovatie en sociaal ondernemerschap uit de niche halen en mainstream maken om zo echte maatschappelijke verandering mee mogelijk te maken.

   https://www.socialeinnovatiefabriek.be/

SOCIALware

Digitaliseren

SOCIALware rust non-profits uit met de technologie die ze nodig hebben om hun missie uit te voeren. We bieden gratis of sterk gereduceerde toegang tot een verscheidenheid aan software en hardware van Adobe, Cisco, Microsoft en nog veel meer. Ons programma bestaat uit verschillende aanbiedingen voor IT-producten en -diensten: donatie, discount, validatie en specifieke diensten.

   https://www.socialware.be/

Sociare

Leidinggeven en personeelsinzet

Sociare, de socioculturele werkgeversfederatie verstrekt advies over het inzetten van personeel in je sociaal-culturele organisatie. Via de federatie verwerf je inzicht in de complexe arbeidswetgeving en sectorale regels.

   https://www.sociare.be/

Socrowd

Financiering via crowdfunding en alternatieve munten

Het sociaal crowdfundingsplatform Socrowd verleent renteloze leningen aan projecten met een positieve impact op de samenleving. Met dit innovatieve en creatieve financieringsmodel geeft ze particulieren de kans om op een veilige manier te investeren in een duurzame toekomst.

   https://socrowd.be/projecten/

The Shift

Verduurzamen

The Shift is een organisatie die vanuit de SDG’s de transitie naar een duurzamere samenleving en economie wil realiseren.  Hiervoor ontwikkelt de organisatie een community bestaande bedrijven, non-profitorganisaties, academici, overheidsinstanties en andere maatschappelijke actoren.

   https://www.theshift.be/s/?language=nl_NL

Trefpunt Odi

Interculturaliseren

Trefpunt Odi is een initiatief van het team diversiteit van VIVO vzw. Het is een website die hulpverleners en sociaal werkers ondersteunt op het vlak van culturele diversiteit. Ze bundelen sprekers, vormingen en events en tools die ondersteunen voor toegankelijk en cultuursensitief sociaal werk.

   https://trefpuntodi.be

Trividend

Ondernemen en innoveren

Trividend gelooft in een inclusief Vlaanderen waarin elk talent een job vint in lijn zijn capaciteiten. Daarom financiert en ondersteunt Trividend impactgerichte ondernemers met een duidelijke visie. Met geld, advies en de hulp van een breed netwerk.

   https://www.trividend.be/

VDAB

Toegankelijkheid

De VDAB biedt een overzicht van de financiële tegemoetkomingen voor wie medewerkers aanwerft uit kwetsbare groepen voor de arbeidsmarkt.

   https://werkgevers.vdab.be/maatregelen

Verso

Ondernemen en innoveren

Verso is de intersectorale werkgeversorganisatie voor Vlaamse sociale ondernemingen. Bij Verso vind je tools en inspiratie voor ondernemen en innoveren.

   https://verso-net.be/

Verso

Leidinggeven en personeelsinzet

HR-beleid, inzetten op inclusie? Verso is de intersectorale werkgeversorganisatie voor Vlaamse sociale ondernemingen en biedt een kwalitatieve dienstverlening aan die bijdraagt aan de professionele werking en waardengedreven realisering van de doelstellingen van je organisatie.

   https://verso-net.be/

Verso

Goed besturen

Goed leidinggeven, wat betekent dat? Hoe zet je in op diversiteit en inclusie en creëer je een duurzame cultuur binnen je organisatie? Verso, de interprofessionele werkgeversfederatie, biedt een kwalitatieve dienstverlening aan die bijdraagt tot een professionele werking en een waardengedreven realisering van de doelstellingen van je organisatie. Op de website van Verso vind je een handige bestuursbarometer/checklist waarmee je kan nagaan hoe ver je organisatie staat op het vlak van goed bestuur.

   https://verso-net.be/themas/hrwijs/hrwijs-detail/2019/08/14/Bestuursbarometer

VIVO

Leidinggeven en personeelsinzet

Vorming en opleiding? Werken en leren in de social profit? Je social profit organisatie versterken? VIVO, het overkoepelend initiatief van de sociale partners uit de social-profitsector biedt je informatie, tools en vorming aan.

   https://www.vivosocialprofit.org/over-vivo?sector=Socioculturele+sector+algemeen

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers

Advies over de vrijwilligerswerk en onkostenvergoedingen voor vrijwilligers? Een vacature voor een vrijwilliger plaatsen? Op zoek naar tips en hulpmiddelen voor je vrijwilligersbeleid? Meedoen aan de Week van de Vrijwilliger en op zoek naar campagnemateriaal? Daarvoor kan je terecht bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk dat het vrijwilligerswerk in Vlaanderen ondersteunt en promoot.

   https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/

Vlaamse social-profitfondsen

Financiering via giften en fondsen

De Vlaamse social-profitfondsen is als koepelvzw opgericht om de tewerkstelling binnen vier Vlaamse non-profitsectoren (PC 318.02, 319.01, 329.01 en 331) te bevorderen (o.a. Sociale Maribelfonds).

   https://www.vspf.org

VLAIO – Agentschap Innoveren & Ondernemen

Financiering via kredieten

Al gehoord van de WinWinlening of de waarborgregeling? De subsididiedatabank van het Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden inzake investeren, financieren, innoveren, tewerkstellen, opleidingen en duurzaam ondernemen. Een deel van deze maatregelen is ook toegankelijk voor de culturele en creatieve sector of vzw’s. Via de expertisedatabank kom je te weten waar je terechtkunt voor begeleiding & advies.

   https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank

VLAIO – Agentschap Innoveren & Ondernemen

Financiering via crowdfunding en alternatieve munten

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt een overzicht van de crowdfundingplatformen die actief zijn in het Vlaamse Gewest. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen financiële en niet-financiële crowdfunding.

   https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overzicht-crowdfundingplatformen/overzicht-crowdfundingplatformen

VLAIO – Agentschap Innoveren & Ondernemen

Intellectuele rechten

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Op de website vind je een toegankelijk overzicht van allerhande steunmaatregelen, inclusief steunmaatregelen verbonden aan intellectuele eigendomsrechten.

   https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/intellectuele-eigendom-steunmogelijkheden

VLAIO – Agentschap Innoveren & Ondernemen: Start me up

Ondernemen en innoveren

Kies zelf je persoonlijk ‘start me up’ traject als de beste voorbereiding om zelfstandig te starten. Je kiest zelf de duurtijd en de wijze waarop je je traject samenstelt volgens je specifieke behoeften en noden. Je krijgt een persoonlijke coach en je kiest zelf de ‘learning snacks’ voor gerichte leermomenten rond onderwerpen die je boeien en essentieel zijn voor jouw zelfstandig ondernemerschap. Een traject kost tussen 250 en 850 euro.

   https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/expertisedatabank/start-ontdek-5-workshops-jouw-ondernemersidee-financieel-en

VLAIO – Agentschap Innoveren & Ondernemen: Start!

Ondernemen en innoveren

Een goed onderbouwd businessplan is een absolute must als je wil starten als ondernemer. Tijdens 5 collectieve workshops leer je stap voor stap hoe je jouw idee zélf kan vertalen naar een goed onderbouwd en realistisch ondernemingsplan. Dit allemaal onder begeleiding van startersadviseurs. Het traject kost 175 euro.

   https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/expertisedatabank/start-ontdek-5-workshops-jouw-ondernemersidee-financieel-en

VLAIO – Agentschap Innoveren & Ondernemen: Starten

Ondernemen en innoveren

Een goede voorbereiding biedt je als starter meer kans op slagen. En ook meer kans om te overleven. Het begeleidingstraject Starten biedt 1-op-1 coaching en stoomt kandidaat-ondernemers optimaal klaar op wat er hen te wachten staat. Het starten van een begeleidingstraject kost 175 euro.

   https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/expertisedatabank/begeleidingstraject-starten

VLEVA – Vlaams–Europees verbindingsagentschap

Internationaliseren

VLEVA is jouw brug tussen Vlaanderen en Europa. Het subsidieteam van het agentschap gidst je door de complexe richtlijnen en informatie van Europese Fondsen. Zo ontdek je snel of jouw project in aanmerking komt voor subsidies. Daarnaast biedt de subsidiegids van VLEVA je een volledig overzicht van Europese subsidieprogramma’s.

   https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies

Vreemde vragen

Interculturaliseren

Vreemdevragen.be is een platform dat adviezen en tools bundelt rond de aanwerving en ondersteuning van werknemers met een migratieachtergrond. Je vindt er tips en tools rond aanwerving, taalbeleid en organisatiecultuur.

   https://vreemdevragen.be/

Vrijwilligersacademie

Vrijwilligers

De Limburgse Vrijwilligersacademie helpt vrijwilligerss hun talenten te ontplooien, geeft ruimte om nieuwe initiatieven op te zetten en biedt vormingen aan voor en over vrijwilligerswerk.

   https://www.vrijwilligersacademie.be/

VSDC

Verenigingsrecht en beheer vzw

Vragen over het juridisch aspect van je vzw? Je statuten aanpassen of heb je ondersteuning nodig? VSDC, het Vlaams studie- en documentatiecentrum voor vzw’s biedt ondersteuning.

   https://www.vsdc.be/nl/home

Waardevol Werk

Leidinggeven en personeelsinzet

Waardevol Werk is een initiatief van Vivo. Op de website vind je informatie, tips en tools over 9 thema’s die de werkbaarheid van een job in de social-profitsector bepalen.

   https://www.waardevolwerk.be

Wablieft

Communicatie en marketing

Op de website duidelijketaal.be van Wablieft vind je hulp om duidelijke teksten te schrijven. Je kan er teksten laten (her)schrijven, screenen of voorleggen aan laaggeletterde en anderstalige lezers. Wablieft geeft ook training en coaching.

   https://www.duidelijketaal.be

Warm Bedrijf

Leidinggeven en personeelsinzet

Een warm bedrijf is een werkomgeving die medewerkers mentaal gezond houdt én versterkt. Iedereen werkt er samen om medewerkers energiek en bevlogen aan de slag te houden. The Human Link, expertisecentrum voor preventie en welzijn, ontwikkelde samen met enthousiaste partners een ‘warm-bedrijf-startpakket’, met steun van de Vlaamse Overheid.

   https://www.warmbedrijf.be

Xelyo

Kwaliteitszorg

Op zoek naar kennis over kwaliteitszorgsystemen? Wil je leren via een netwerk, door deel te nemen aan gesprekken en meetings? Of wil je goede praktijken, methodieken en inzichten delen? Xelyo is een professioneel netwerk van meer dan 200 organisaties die geloven in kwaliteit als hefboom voor groei, performantie en duurzaamheid.

   https://xelyo.org
Scroll to Top