Beleidsplan 2021-2025: dit mag je de komende 5 jaar verwachten van het steunpunt sociaal-cultureel werk

Over ons beleidsplan

Onze missie

We ijveren voor een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving. Sociaal-culturele praktijken dragen daar wezenlijk toe bij. Daarom versterken we sociaal-culturele organisaties en initiatieven in hun civiel actorschap

We werken aan praktijkondersteuning en -ontwikkeling en het delen van ervaringen, kennis en expertise. We zetten in op verbinding binnen en buiten het werkveld en brengen sociaal-culturele actoren en hun bijdrage aan de samenleving in beeld

We oriënteren onze werking op de vragen en behoeften van onze stakeholders en nemen tegelijkertijd de rol op van inspirator en vernieuwer.

Onze doelen realiseren we klantgericht, met zin voor kwaliteit en respect voor diversiteit. Samenwerken en netwerken staan daarbij voorop.

Als erkend, autonoom en pluralistisch steunpunt voor sociaal-cultureel werk zijn we partner van het werkveld en van de Vlaamse overheid.

Ons 10-puntenprogramma

Hieronder geven we je een woordje uitleg over de 10 punten waarop we deze beleidsperiode met veel enthousiasme inzetten. Maar ook over wie we zijn, wat we doen en vooral wat jij van ons mag verwachten. 

Onze doelgroepen

Strategische en operationele doelstellingen

SD 1 – Civiel sociaal-cultureel actorschap in een veranderende samenleving is ondersteund.

 • OD1 – Agogische medewerkers zijn ondersteund en geïnspireerd in hun sociaal-cultureel handelen.
 • OD2 – Medewerkers en organisaties zijn ondersteund in het hanteren van digitale mogelijkheden in hun werking en sociaal-culturele praktijken.
 • OD3 – Medewerkers en organisaties zijn ondersteund in het vinden van aansluiting bij een superdiverse samenleving.
 • OD4 – Medewerkers en organisaties zijn ondersteund in hun marketing- en communicatiebeleid en -praktijk.
 • OD5 – Medewerkers en organisaties zijn ondersteund in het werken met vrijwilligers.
 • OD6 – Civiele sociaal-culturele actoren zijn ondersteund in het vormgeven en ontwikkelen van hun organisatie.
 • OD7 – Civiele sociaal-culturele actoren zijn ondersteund in relatie tot voor het veld relevante subsidiekaders.
 • OD8 – Ondersteuners van burgerinitiatieven wisselen kennis en expertise uit in een netwerk.

SD2 – De waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel werk is geduid in een gedeeld en uitgedragen narratief.

 • OD1 – De waarde en betekenis van civiel sociaal-cultureel actorschap in de samenleving is in dialoog geëxpliciteerd en onderbouwd.
 • OD2 – Initiatieven van civiele sociaal-culturele actoren zijn in beeld gebracht en uitgedragen naar partners en stakeholders.

SD3 – Het beeld van een dynamisch civiel sociaal-cultureel werkveld in een veranderende samenleving inspireert civiele sociaal-culturele actoren bij het maken van strategische en operationele keuzes.

 • OD1 – Een landschapstekening brengt sociaal-culturele actoren en evoluties van het civiel sociaal-cultureel werkveld in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in beeld.
 • OD2 – Civiele sociaal-culturele actoren gebruiken inzichten uit de landschapstekening en een omgevingsanalyse bij het maken van strategische en operationele keuzes.

SD4 – Kennis en expertise over civiel sociaal-cultureel werk is ontwikkeld, verzameld en ontsloten voor stakeholders en partners.

 • OD1 – Een voor het civiel sociaal-cultureel werk en voor het beleid relevante onderzoeksagenda is ontwikkeld.
 • OD2 – Er is bijgedragen aan voor het werkveld relevante basis- en voortgezette opleidingen.
 • OD3 – Buitenlandse kennis en expertise met betrekking tot civiel sociaal-cultureel actorschap is ontsloten.
 • OD4 – Kennis en expertise over civiel sociaal-cultureel werk is ontsloten in relatie tot beleidsvraagstukken.

Ons beleidsplan in detail

Wil je graag wat meer achtergrondinformatie over ons beleidsplan en onze beheersovereenkomst? Hieronder vind je alle downloads.

Beleidsplan

Onze doelen

Ons 10-puntenprogramma

Beheersovereenkomst

Addendum subsidieaanvraag

Scroll to Top