mei
20
2019

Yakoub & Zemni over de inclusieve maatschappij

Diversiteit

Blog, Publicatie

Artikel 3 van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (juli 2017) onderlijnt het belang van een rist van begrippen: waarden, rechten en vrijheden, pluralisme, solidariteit, inclusie, duurzaamheid, emancipatie en de civiele maatschappij.

Tal van concepten in dit artikel vroegen om verduidelijking. Ze lokken maatschappelijk debat en controverse uit. Maar waar staan ze voor? In de publicatie Gemeen.d laat Socius negen deskundigen aan het woord. Niet om hun mening te geven, wel om onze blik met diepere inzichten te verruimen.

Gratis download

Voor de publicatie verzorgden Joachim Ben Yakoub (onderzoeker vakgroep Conflict- en  Ontwikkelingsstudies – UGent) en prof. dr. Sami Zemni (vakgroep Conflict- en  Ontwikkelingsstudies – UGent), de bijdrage ‘Inclusieve samenleving’.

De term ‘inclusieve samenleving’ komt voort uit discussies in de marge van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Op de Wereldtop voor Sociale Ontwikkeling in maart 1995 werd het creëren van een inclusieve samenleving, ‘een samenleving voor iedereen’, als een van de belangrijkste doelen van sociale ontwikkeling gezien. Hoewel de term werd ontwikkeld binnen de context van ontwikkelingswerk in het Zuiden, nam de rest van de wereld het begrip van een inclusieve samenleving over.

Een inclusieve samenleving is een samenleving die inzet op de participatie van iedereen, een samenleving waarin elk lid een aandeel heeft en waar de notie van wederkerigheid centraal staat.

Een inclusieve maatschappij is een maatschappij waarin mensen met verschillende geloofsovertuigingen (of geen geloof), tegengestelde ideologieën, uit verschillende klassen of sociale groepen, met diverse seksuele oriëntaties, kunde of beperkingen, … zich ingesloten voelen. De ‘andere’, diegene die niet overeenkomt met de zelfdefiniëring, is in een inclusieve maatschappij niet iemand die enkel moet ‘getolereerd’ worden, maar iemand die men respecteert voor wie hij of zij is, iemand met wie we op een rationele manier van elkaar kunnen leren. Op die manier wil een inclusieve maatschappij iedereen respecteren in zijn of haar waardigheid.

Download de bijdrage van Yakoub & Zemni over de inclusieve maatschappij (PDF-document, 20,9 MB).


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top