Jaarverslag 2021

ondersteuningsaanbod nieuwkomers

3

vormingen

Ik heb op de cursus een andere manier van denken opgestoken die van toepassing is op het werkveld. Eerdere professionele denkcategorieën moest ik leren loslaten.

Frank Schaffels (ADR-Vlaanderen)
Basisvorming ‘Sociaal-cultureel werker’

ondersteuningsaanbod verdere professionalisering

61

vormingen

In 2021 verzorgden we 61 vormingen. 46 vormingen vonden online plaats en 11 offline. Bij 4 activiteiten ging het om een mix van beiden.

Primaire doelgroep

Professionals en organisaties binnen het erkende en het niet-erkende civiel sociaal-cultureel werk

Secundaire doelgroep

Actoren uit de overheid, belendende sectoren, de bovenbouw en de opleidings- en onderzoekswereld

80%

tevredenheidscijfer deelnemers over het vormingsaanbod

26

net promotor score activiteiten

sociaal-culturele praktijk, rollen en functies vormgeven

4

vormingen

burgers versterken en begeleiden in hun civiel actorschap

8

vormingen

Het vertrouwen door de kleinschaligheid, de waardevolle feedback door collega’s-experten, de toegepaste methodieken die ook wel af en toe speels waren… , ik heb er echt veel aan gehad.

Dirk Dekempe (Humanistisch Verbond)
Workshop ‘Nieuwe verenigingspraktijken’

digitale mogelijkheden benutten

9

vormingen

Het blijft erom draaien dat je in interactie gaat met je deelnemers en samen iets teweeg brengt. De kern van wie je bent en wat je doet als sociaal-cultureel werker hoeft niet te veranderen.

Mieke Vanoppen (Avansa Limburg)
Webinar ‘Online kennisoverdracht’

aansluiten op de superdiverse samenleving

3

vormingen

Ik heb een heel goed gevoel bij de opleiding en ook bij de kwaliteit van de lesgeefster, maar als ik nadenk over wat ik concreet meeneem, is dat een beetje moeilijker. Misschien komt dat een beetje omdat het thema zo breed is?

Een deelnemer van het leertraject ‘Interculturaliteit’

inzetten op zakelijk beleid en leiderschap

17

vormingen

Met de vorming ‘Goed bestuur voor bestuurders’ sloegen we twee vliegen in één klap: we informeerden de bestuurders en zorgen ervoor dat leidinggevenden gesprekspartners kregen die rond een aantal uitdagingen dezelfde taal spraken.

Paco Sanogo, stafmedewerker organisatiebeleid Socius

communicatie- en marketingbeleid voeren

10

vormingen

Er kwamen veel (goede en slechte) voorbeelden aan bod. Ik leerde dat een communicatieplan veel meer is dan een lijst van communicatieve to do’s, dat communicatiekanalen maar een middel zijn om strategische, informatieve… doelen in de praktijk om te zetten.

Laura Mortiers (Neos vzw)
Atelier ‘Werk maken van je communicatieplan’

verhouden op subsidiekaders

2

vormingen

vraaggestuurde werking

Met onze vraaggestuurde werking bieden we een antwoord op specifieke vragen en behoeften van individuele organisaties.

We ontvingen 68 vragen, waarvan we er 44 goedkeurden. 36 vragen resulteerden in 2021 in een dienstverlening.

We kregen begeleiding op maat vanuit Socius rond de rollen en functies. We zien nu beter hoe wij als organisatie een duidelijke plaats hebben in het sociaal-cultureel werk. We kunnen ons verhaal vlotter vertellen. We voelen ons ook gerustgesteld dat er een weg is en dat er hulp beschikbaar is.

Erika De Crom (PRH)

evenementen

  • De Communicatiekliniek
  • Inspiratiemoment ‘Burgerinitiatieven en de resultaten van de veldverkenning’
  • Trefdag 2021 ‘Vandaag beginnen we aan morgen – Samen naar rechtvaardige duurzaamheid’

ontwikkeltrajecten

Politiserend werken

Politiserend handelen is een krachtige en specifieke manier om je politieke opdracht als sociaal werker vorm te geven. In een ontwikkeltraject van drie jaar wil Socius sociaal werkers uit het brede sociaal werk versterken in hun politiserend handelen.

Rollen en functies

Rollen en functies zijn centrale concepten in het decreet en vormen een kader waarbinnen activiteiten en pratijken moeten passen én verteld en verantwoord moeten kunnen worden. Met het traject ‘Rollen en functies’ zetten we in op extra ondersteuning op dit vlak.

Ondersteuningstraject burgerinitiatieven

Met dit traject bouwen we aan de ontwikkeling van een ondersteuningsnetwerk voor burgerinitiatieven in onze samenleving. Zo krijgt initiatief ‘van onderuit’ een plaats en kans om zich verder te ontwikkelen.

onderzoek

Socius wil sectorbrede analyses maken op basis van de huidige en toekomstige subsidieaanvragen en op basis van de voortgangsrapporten van de gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenwerkorganisaties.  

Daarnaast trekken we de kaart van onderzoek om de waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel actorschap voor de samenleving te duiden. Mee op basis hiervan dragen we het narratief van het werkveld uit.

beeldvorming

In 2021 plaatsten we via onze media en ons vormingsaanbod 58 organisaties, praktijken en initiatieven in de kijker en verspreidden we in samenwerking met De Federatie een voorstellingsposter van alle erkende organisaties uit de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Ook via onze sociale media richtten we onze schijnwerpers op tal van sociaal-culturele praktijken en initiatieven.

kennisknooppunt

Overleg

Socius deelt zijn expertise en kennis met diverse stakeholders: de onderzoeksgemeenschap, de opleidingswereld, beleidsmakers, internationale actoren en partners in de bovenbouw.

170 overlegmomenten

In het totaal namen we deel aan 170 overlegmomenten met 49 verschillende actoren. 60% daarvan gaat uit naar overleg met beleidsactoren.

Cultuur na corona?

In opdracht van de Taskforce Relance Cultuur van minister Jambon en in samenwerking met Cultuurloket stelde Socius tijdens de zomer van 2021 het rapport ‘Sociaal-cultureel volwassenenwerk na corona’ op.

PRO2030

“Een sociaal-cultureel werker, wat is dat eigenlijk?” Voor ‘Pro 2030’ bracht Socius praktijkwerkers, beleidswerkers, sectorvertegenwoordigers, opleiders en onderzoekers samen om de essentie van het beroep van sociaal-cultureel werker uit te puren.

digitaal platform

Socius beschikt over een aantal sites en tools waarmee we over onze werking berichten en ondersteuning bieden rond een aantal specifieke thema’s.

socius.be
192.884 bezoeken
714.895 bezochte pagina’s
coronagids.be
17.518 bezoeken
19.947 bezochte pagina’s
2.199 volgers
1.424 volgers

Om onze dienstverlenende rol ook in de toekomst optimaal te kunnen opnemen, lanceerden we in 2021 de nieuwe Socius-site en staken we onze huisstijl in een nieuw kleedje.

4

publicaties

Foto: Socius magazine 2021
Foto: SCVW na corona
Voortgangsarapport 2020
Scroll to Top