Jaarverslag 2022

ondersteuningsaanbod nieuwkomers

8

vormingen

De enthousiaste begeleiding van de begeleidster was aanstekelijk! Ik vond de praktische voorbeelden en cases/voorstellingen/getuigenissen van de vertegenwoordigers van sociaal-culturele organisaties heel leerrijk! Ik heb verschillende voorbeelden en inspiratie opgedaan om eigen projecten en activiteiten te kunnen ontwikkelen.

deelnemer leertraject ‘Nieuw in de sector’

ondersteuningsaanbod verdere professionalisering

68

vormingen

In 2022 verzorgden we 68 vormingen. 47 vormingen vonden offline plaats en 11 online. Bij 10 activiteiten ging het om een mix van beiden.

Primaire doelgroep

Professionals en organisaties binnen het erkende en het niet-erkende civiel sociaal-cultureel werk

Secundaire doelgroep

Actoren uit de overheid, belendende sectoren, de bovenbouw en de opleidings- en onderzoekswereld

81%

tevredenheidscijfer deelnemers over het vormingsaanbod

+34

net promotor score activiteiten

sociaal-culturele praktijk, rollen en functies vormgeven

8

vormingen

burgers versterken en begeleiden in hun civiel actorschap

5

vormingen

Wat mij betreft was de grote sterkte van de vorming de opbouw van de kennis door het totaalpakket van screencast, voorbereidende opdracht, theoretisch kader en ervaringsuitwisseling. Dit alles was mooi in balans. De begeleider kende alle organisaties voldoende om bruggen te bouwen tussen hun sterk uiteenlopende realiteiten.

deelnemer leertraject ‘Motivatie en missie matchen in je vrijwilligersbeleid’

digitale mogelijkheden benutten

4

vormingen

Het stappenplan voor de opbouw van blended leren was erg bruikbaar. De feedback van de lesgever was erg nuttig en to-the-point.

deelnemer vorming ‘Vormgeven aan blended leren’

aansluiten op de superdiverse samenleving

3

vormingen

Ik heb heel veel kaders en modellen meegekregen die je heel concreet doen reflecteren over je praktijk.

deelnemer collegagroep ‘Je organisatie kantelen naar interculturaliteit’

inzetten op zakelijk beleid en leiderschap

6

vormingen

Dankzij de vorming ben ik tot een aantal nieuwe inzichten gekomen inzake zelfsturende teams en kan ik hiermee aan de slag. De lesgever was zeer aangenaam om naar te luisteren en verveelde geen minuut. Ook de afwisseling met het werken in groepjes en de mogelijkheid om verhalen van anderen te horen was zeer zinvol.

deelnemer vorming ‘Zelfsturende teams’

communicatie- en marketingbeleid voeren

12

vormingen

Ik vond het zeer leerrijk. Het zijn wel inzichten die je eventjes moet laten bezinken, maar een verrijking op de kijk die je achteraf hebt. Persoonlijk vind ik dit een grote meerwaarde.

deelnemer communicatieatelier ‘Vergroot het draagvlak voor je communicatie’

verhouden op subsidiekaders

4

vormingen

vraaggestuurde werking

Met onze vraaggestuurde werking bieden we een antwoord op specifieke vragen en behoeften van individuele organisaties.

We ontvingen 85 vragen, waarvan we er 55 goedkeurden. 47 vragen resulteerden in 2022 in een dienstverlening.

De kwesties waarvoor sociaal-culturele organisaties bij het steunpunt aankloppen, sluiten sterk aan bij onze eigen beleidsambities en onze interne expertise.

evenementen

  • De Communicatiekliniek
  • Inspiratiemoment ‘Burgerinitiatieven en de kracht van plekken’
  • Trefdag 2021 ‘Wij/Zij’

ontwikkeltrajecten

Politiserend werken

Politiserend handelen is een krachtige en specifieke manier om je politieke opdracht als sociaal werker vorm te geven. In een ontwikkeltraject van drie jaar wil Socius sociaal werkers uit het brede sociaal werk versterken in hun politiserend handelen.

In 2022 publiceerden we onder meer het boek ‘Publiek gaan! Politiserend handelen in het sociaal werk’.

Rollen en functies

Rollen en functies zijn centrale concepten in het decreet en vormen een kader waarbinnen activiteiten en pratijken moeten passen én verteld en verantwoord moeten kunnen worden. Met het traject ‘Rollen en functies’ zetten we in op extra ondersteuning op dit vlak.

onderzoek

In 2022 werkten we de analyse af van de goedgekeurde subsidieaanvragen 2021-2025 van 131 sociaal-cultureel volwassenenorganisaties en publiceerden we het rapport ‘Stromen in de civiele samenleving’.

Daarnaast besteedde Socius een onderzoek uit naar de waarde en betekenis die overheden, markt- en middenveldspelers toekennen aan civiel sociaal-cultureel actorschap. De resultaten van dit onderzoek zullen in 2023 beschikbaar zijn.

beeldvorming

In 2022 plaatsten we via onze media en ons vormingsaanbod 70 organisaties, praktijken en initiatieven in de kijker (33 van erkende organisaties en 37 van niet-erkende organisaties).

Ook via onze sociale media richtten we onze schijnwerpers op tal van sociaal-culturele praktijken en initiatieven.

kennisknooppunt

Overleg

Socius deelt zijn expertise en kennis met diverse stakeholders: de onderzoeksgemeenschap, de opleidingswereld, beleidsmakers, internationale actoren en partners in de bovenbouw.

160 overlegmomenten

In het totaal namen we deel aan 160 overlegmomenten met 51 verschillende actoren. 51% daarvan gaat uit naar overleg met beleidsactoren.

digitaal platform

Socius beschikt over een aantal sites en tools waarmee we over onze werking berichten en ondersteuning bieden rond een aantal specifieke thema’s.

socius.be
163.734 bezoeken
582.789 bezochte pagina’s
2.192 volgers
684 volgers
1.667 volgers

Begin 2022 lanceerden we de nieuwe Socius-site. Op de site besteden we onder andere bijzondere aandacht aan 8 thema’s die centraal in onze werking staan.

5

publicaties

Scroll to Top