Inhoudelijk/zakelijk/financieel beleid

Het nieuwe decreet werkt vanuit een logische samenhang tussen het inhoudelijk en het zakelijk & financieel luik van je subsidieaanvraag en probeert elk onderdeel beter te de duiden. Er zijn voor het zakelijke beleid en het financiële meerjarenbeleid aparte beoordelingscriteria voorzien die beiden in relatie staan tot het inhoudelijke beleid.  

De subsidieaanvraag als samenhangend drieluik 

Bij de beoordelingscriteria en bijhorende subcriteria wordt uitgegaan van een sterke samenhang tussen het inhoudelijk, zakelijk en financieel beleid.  

Besluit van de Vlaamse Regering Art.27 §1: Het beleidsplan, vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 10 maart 2023, omvat minimaal:  

 • een inhoudelijk deel;
 • een zakelijk deel;
 • een financieel deel.

De tekst gaat uit van drie onderdelen en hun onderlinge samenhang (geïntegreerd beleid). Er wordt dus geen kunstmatig onderscheid gemaakt tussen het inhoudelijk en het zakelijk deel. 

De beoordelingscriteria van de subsidieaanvraag van organisaties worden gevat in artikel 15 van het decreet: ‘De beoordeling en de evaluatie gebeuren aan de hand van de volgende inhoudelijke en zakelijke beoordelingscriteria’, waarbij alle elf criteria worden opgesomd.  

De formulering van criteria 9 en 10 bevestigen de vraag naar de samenhang tussen het inhoudelijk en het zakelijk/financieel deel van de subsidieaanvraag:

 • 9° het zakelijk beleid van de organisatie ter ondersteuning van het inhoudelijk beleid;  
 • 10° de concretisering en onderbouwing van het inhoudelijk beleidsplan in een realistisch financieel meerjarenplan.

Hoe pak je de samenhang tussen het inhoudelijk en het zakelijk/financieel beleid aan?

Er zijn twee uitgangspunten om de samenhang tussen het inhoudelijk, zakelijk en financieel beleid te expliciteren: 

 • eerste uitgangspunt: wat zijn de zakelijke implicaties van de strategische en operationele inhoudelijke doelen? Welke werkings- en personeelsmiddelen moet je voorzien om deze doelen te realiseren? 
 • tweede uitgangspunt: los van je strategische en operationele doelen kunnen er algemene organisatiekosten opduiken die je moet voorzien in je budget.

In de artikels 38 en 39 van het besluit van de Vlaamse Regering wordt dieper ingegaan op de beoordelingscriteria en hun subcriteria. Hier focussen we de beoordelingscriteria 9 en 10.

9°  het zakelijke beleid van de organisatie ter ondersteuning van het inhoudelijke beleid:  

Voor de beoordeling worden volgende subcriteria gebruikt:

 • de organisatie expliciteert en onderbouwt haar personeelsbeleid;  
 • de organisatie expliciteert en onderbouwt haar communicatiebeleid;  
 • de organisatie expliciteert en onderbouwt haar kwaliteitsbeleid;  
 • de organisatie informeert over haar interne organisatiestructuur en haar formele relaties met of afhankelijkheden van andere organisaties en netwerken;  

Voor de evaluatie worden volgende subcriteria gebruikt:

 • de organisatie geeft aan welke verbeteracties ze heeft ondernomen in het kader van haar personeelsbeleid en welke ze nog wil ondernemen;
 • de organisatie geeft aan welke verbeteracties ze heeft ondernomen in het kader van haar haar communicatiebeleid en welke ze nog wil ondernemen;
 • de organisatie geeft aan welke verbeteracties ze heeft ondernomen in het kader van haar kwaliteitsbeleid en welke ze nog wil ondernemen;
 • de organisatie is transparant over haar interne organisatiestructuur en haar formele relaties met of afhankelijkheden van andere organisaties en netwerken;

10°  de concretisering en onderbouwing van het inhoudelijke beleidsplan in een realistisch financieel meerjarenplan:  

Voor de beoordeling worden volgende subcriteria gebruikt:

 • de organisatie expliciteert een realistisch en onderbouwd algemeen financieel meerjarenbeleid;  
 • de organisatie expliciteert en onderbouwt hoe ze haar financiën, mensen en middelen zal inzetten om de strategische en operationele doelstellingen te realiseren.

Voor de evaluatie worden volgende subcriteria gebruikt:

 • de organisatie is transparant over haar financiële situatie, de genomen maatregelen in het kader van haar financiële meerjarenbeleid en de effecten ervan;
 • de organisatie legt financiële afrekeningen van de voorbije twee begrotingsjaren voor en maakt een prognose van de evolutie van haar financiële situatie voor de komende begrotingsjaren tijdens de beleidsperiode;
 • de organisatie toont aan hoe ze haar financiën, mensen en middelen heeft ingezet en wil inzetten om de strategische en operationele doelstellingen te realiseren;

Ondersteuning

Binnen de Toolbox beleidsplanning vertrekt Socius vanuit de samenhang tussen het inhoudelijk en zakelijk/financieel beleid, waarbij elk onderdeel kan rekenen op gepaste aandacht.

Voorjaar 2023 werkte Socius een nota uit die goedgekeurd werd door het Departement CJM, die nog bijgewerkt werd in januari 2024. De nota schetst een beeld van hoe sociaal-culturele volwassenenwerkorganisaties werk kunnen maken van de afstemming tussen hun inhoudelijk, zakelijk en financieel beleid.

Daarnaast vind je hier een aantal screencasts terug die je op weg zetten bij het afstemmen van het inhoudelijk en het zakelijk/financieel beleid binnen je subsidieaanvraag.

Personeelsbeleid

Communicatiebeleid

Kwaliteitsbeleid

Interne organisatiestructuur

Financieel luik subsidieaanvraag

Scroll to Top