Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk vertrekt vanuit het principe “centen in ruil voor kwaliteit”. Jouw subsidieaanvraag wordt op basis van elf criteria beoordeeld. De kwaliteit van het bestuur is hierbij een belangrijk aspect. De overheid verwacht van de organisaties waaraan ze middelen geeft dat ze goed bestuurd worden. 

Hiervoor baseert ze zich op de overheid zich op ‘Leidraad Cultural Governance’ (2012) en de daaruit voortvloeiende bestuurscode cultuur van 2020. In het decreet zien we contouren van de ‘Leidraad Cultural Governance’ nog duidelijk terug. De schrijvers beschrijven die als volgt: “Cultural Governance is de wijze van bestuur van culturele organisaties. Het bestuur van culturele organisaties stelt de uitvoering van de missie op lange termijn voorop door het bepalen van de strategie. Het bestuur vrijwaart hierbij de culturele of artistieke missie, de ethiek en de financiële gezondheid van de organisatie. Daarbij ontwerpt ze een aangepaste bestuursstructuur en past ze de principes van goed bestuur toe. In dit proces van cultural governance houdt het bestuur rekening met alle stakeholders (intern en extern) van de organisatie.”

Goed bestuur in het decreet

De beoordelingscriteria van de subsidieaanvraag van organisaties worden gevat in artikel 15 van het decreet: ‘De beoordeling en de evaluatie gebeuren aan de hand van de volgende inhoudelijke en zakelijke beoordelingscriteria’, waarbij alle elf criteria worden opgesomd.

Criteria 1 tot en met 8 zijn inhoudelijke beoordelingscriteria. Criteria 9 tot en met 11 zijn zakelijke/financiële beoordelingscriteria, waarbij beoordelingscriterium 11 slaat op “de toepassing van de principes van goed bestuur”:

“Ook de toepassing van de principes van goed bestuur wordt door de commissies geëvalueerd en beoordeeld. De vijf principes van goed bestuur zoals ze werden omschreven in de Leidraad voor Cultural Governance van het Bilsen Fonds (2012) vormden een voorbeeld voor het decreet van 7 juli 2017 en liggen aan de basis van de subcriteria voor beoordeling en evaluatie die door de Vlaamse Regering zullen worden uitgewerkt bij het beoordelingscriterium over de toepassing van de principes van goed bestuur. In de Bestuurscode Cultuur, de vernieuwde versie van de Leidraad die in 2020 werd ontwikkeld, worden acht principes van goed bestuur geformuleerd. Deze komen overeen met de Leidraad van 2012, zijn een specificering van de Leidraad of worden elders in het decreet getoetst (zoals bv. principe 1° over de missie dat getoetst wordt in beoordelingscriterium 1°).” 

Beoordelingscriterium 11 is niet nieuw. Ook in het decreet van 2017 was het één van de drie zakelijke beoordelingselementen. Dat het hernomen wordt, getuigt van het belang ervan.

Ook bij de evaluatie speelt goed bestuur een belangrijke rol. In artikel 16 van het decreet lezen we: “De beoordeling en de evaluatie gebeuren aan de hand van de volgende inhoudelijke en zakelijke beoordelingscriteria:…’. Hierbij is het elfde evaluatiecriterium de toepassing van principes van goed bestuur.  

Scroll to Top