Regionale organisaties

Een sociaal-culturele volwassenenorganisatie met een regionale werking wordt in dit decreet gedefinieerd als een missie- en waardegedreven organisatie die bijdraagt tot een democratische, duurzame, inclusieve, niet-gesegregeerde, en solidaire samenleving door de verbindende, de kritische en de laboratoriumrol actief op te nemen.

Ze ontwikkelt, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, sociaal-culturele praktijken voor en met volwassenen die relevant zijn voor de samenleving en die de vertaling vormen van een eigen weloverwogen integratie van de vier sociaal-culturele functies. Die sociaal-culturele praktijken spelen zich grotendeels af binnen de vrije tijd van volwassenen. De sociaal-culturele volwassenenorganisatie ontplooit een werking met een relevantie en uitstraling voor de betrokken regio of regio’s, afgestemd op de culturele en maatschappelijke context van de regio en die complementair is aan de werking van andere spelers in de specifieke regio.

De territoriale afbakeningen waarbinnen de regionale organisaties hun werking moeten ontplooien worden gealigneerd met de referentieregio’s in het ontwerp van Regiodecreet. De regio’s waarvan sprake zijn bijgevolg:

  1. het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  2. de referentieregio’s.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet de organisatie een werking ontplooien in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of in een of meerdere referentieregio’s zoals bepaald door de Vlaamse Regering. Dit decreet geeft sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een regionale werking evenwel de vrijheid om, indien zij dit noodzakelijk achten, te fuseren.

Scroll to Top