Een nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

Waarom een nieuw decreet?

De Vlaamse Regering spreekt in de Memorie van Toelichting over een optimalisatie van het decreet van 7 juli 2017. Daar zijn volgens de Vlaamse Regering drie goede redenen voor:

  • Eerste bedoeling is om het decreet in lijn te brengen met de in het regeerakkoord geformuleerde ambities van de Vlaamse Regering om segregatie in de samenleving tegen te gaan, organisaties te weren die louter terugplooien op etnisch-culturele afkomst, en om de autonome beslissingsbevoegdheid betreffende de bepaling van de subsidiebedragen bij de Vlaamse Regering te laten berusten.
  • Een tweede reden heeft te maken met de optimalisatie van de kwaliteitsbeoordeling na de evaluatie van de visitatieronde van 2018 en de beoordelingsronde van 2020, met als doel een reductie van de dosssierlast voor externe experten en een optimalisatie van het beoordelingskader met het oog op transparantie en conceptuele klaarheid.
  • Ten derde wordt het decreet in lijn gebracht met de andere sectorale cultuurdecreten, zoals voor de kunsten, de erfgoedsector, de amateurkunsten, … in het kader van een grote herijkingsoefening. De terminologie, de vormelijke aspecten en de generieke bepalingen en procedures binnen het decreet zijn dus het resultaat van deze harmoniseringsoefening binnen het beleidsveld Cultuur. Opzet is de verschillende reglementen en decreten, die door hun historische context allemaal verschillen, met elkaar te harmoniseren wat betreft structuur, procedures en definities, en dit zowel in de opmaak van het decreet als in de uitvoering ervan. Bovendien is van de gelegenheid gebruikgemaakt om de decreten transparanter en beknopter op te bouwen. Het decreet legt de grote lijnen vast en verschuift de concrete regelingen naar het uitvoeringsbesluit. Dit besluit kan in de toekomst soepeler aangepast worden door de Vlaamse Regering zelf. Zo kan het geoptimaliseerd worden op basis van evaluaties , zonder voorlegging aan het Vlaams Parlement.

Wat is een decreet, een memorie van toelichting en een besluit van de Vlaamse Regering?

1. Decreet

Een decreet is een Vlaamse wet. In decreten worden de algemene regels voor de samenleving en de werking van de overheid vastgelegd. Zowel de regering als de Vlaamse volksvertegenwoordigers kunnen een nieuw decreet voorstellen. Het parlement als wetgevende macht heeft het laatste woord over alle decreten.

Het nieuwe decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk kwam er op initiatief van de Vlaamse Regering dat een decreet indiende in het Vlaams Parlement. Na de goedkeuring in het Vlaams Parlement op 8 maart 2023, bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet op 10 maart 2023. Het decreet werd op 14 april 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en gaat in voege op 1 april 2024. De officiële naam van dit decreet is ‘het decreet van 10 maart 2023 over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk’.

>> Je kan het decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk hier downloaden.

2. Memorie van toelichting

Het opstellen van een memorie van toelichting bij een decreet is een wettelijke verplichting. In essentie bevat een memorie van toelichting een verantwoording van de voorgestelde regeling op drie vlakken:

  • zij kan een pleidooi bevatten voor de politieke en beleidsmatige opportuniteit van het ontwerp van decreet. Ze kan daarbij anticiperen op mogelijke kritiek of aangeven waarom alternatieve oplossingen minder gewenst zijn.
  • zij bevat een uitleg en verduidelijking van de voorgestelde normen en aanwijzingen ten behoeve van de uitvoeringspraktijk. Vaak zijn normen zeer complex, moeten verschillende bepalingen gecombineerd worden, of kunnen ze slechts begrepen worden indien de lezer een grote voorkennis heeft en over specifieke informatie beschikt die grotendeels buiten de regeling zelf te vinden valt. Een memorie van toelichting die de samenhang tussen de bepalingen verduidelijkt, of die de draagwijdte ervan met enkele voorbeelden illustreert, kan dan ook erg nuttig zijn.
  • zij bevat een juridische motivering voor de bevoegdheid van de decreetgever en de overeenstemming van het ontwerp van decreet met hogere rechtsnormen, indien er daartoe speciaal aanleiding bestaat.

De memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk werd op 6 december 2022 ingediend in het parlement. Het is een lijvig stuk van 62 bladzijden.

>> Je kan de memorie van toelichting hier downloaden. De memorie van toelichting maakt deel uit van een breder document en loopt van pagina 3 tot pagina 67.

3. Besluit van de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering specificeert een aantal regels in een uitvoeringsbesluit. De officiële naam voor een uitvoeringsbesluit is “Besluit van de Vlaamse Regering”. De Vlaamse Regering kan voorwaarden nader omschrijven, criteria invullen, procedures verder verfijnen, regels vastleggen voor toezicht en evaluatie en modaliteiten vastleggen voor het toekennen en uitbetalen van subsidies en voor de advisering van aanvraagdossiers. Het Besluit van de Vlaamse regering dat de uitvoering van dit decreet vastlegt, is goedgekeurd op 15 september 2023.

>> Je kan het besluit van de Vlaamse Regering hier downloaden.

Scroll to Top